Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i doświadczalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.STA.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i doświadczalnictwo
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przybliża zagadnienia związane z planowaniem i analizą doświadczeń biologicznych. Analizy wykonywane są przy użyciu komputerów

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i właściwości: zmienne skokowe i ciągłe, losowe i zależne, rozkład normalny, populacje generalne i próby

Podstawowe statystyki opisowe i estymacyjne: statystyki punktowe miary położenia, szacowanie zmienności i parametrów

Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji

Podstawowe układy eksperymentalne, jedno i wieloczynnikowe, całkowicie rozlosowane i z losowanymi blokami, bez powtórzeń, doświadczenia wielokrotne

Analiza wariancji dla różnych układów eksperymentalnych i porównania wielokrotne, interakcja czynników

Analiza korelacji i regresji liniowej

Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych, szacowanie parametrów

Planowanie układów doświadczalnych i testowanie istotności czynników doświadczalnych

Badanie zależności między zmiennymi

Literatura:

Łomnicki A. 2019. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Kala R. 2009. Statystyka dla przyrodników, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

pojęcia stosowane w statystycznej analizie wyników doświadczeń, właściwości układów eksperymentalnych, właściwe metody analizy danych

Umiejętności - potrafi:

analizować wyniki doświadczeń eksperymentalnych, planować układy eksperymentalne, interpretować wyniki analizy statystycznej doświadczeń

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

krytycznej oceny formułowanej na podstawie analiz statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian umiejętności wykonania analiz (50% udziału w ocenie końcowej)

Test jednokrotnego wyboru (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Kamil Szymonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Agnieszka Kiełkowska, Wiktor Skrzypkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)