Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i doświadczalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.STA.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i doświadczalnictwo
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie zasad prowadzenia badań eksperymentalnych i podstawowych metod statystycznych analizy wyników.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i właściwości: zmienne skokowe i ciągłe, losowe i zależne, rozkład normalny, populacje generalne i próby

Podstawowe statystyki opisowe i estymacyjne: statystyki punktowe miary położenia, szacowanie zmienności i parametrów

Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji

Podstawowe układy eksperymentalne, jedno i wieloczynnikowe, całkowicie rozlosowane i z losowanymi blokami, bez powtórzeń, doświadczenia wielokrotne

Analiza wariancji dla różnych układów eksperymentalnych i porównania wielokrotne, interakcja czynników

Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych, szacowanie parametrów

Planowanie układów doświadczalnych i testowanie istotności czynników doświadczalnych

Badanie zależności między zmiennymi

Literatura:

Statystyka dla przyrodników - Kara R. Wydawnictwo AR Poznań 2005

Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników - Łomnicki A. PWN Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje pojęcia stosowane w statystycznej analizie wyników doświadczeń

Rozróżnia właściwości układów eksperymentalnych

Znajduje właściwe metody analizy danych

Umiejętności

Analizuje wyniki doświadczeń eksperymentalnych

Planuje układy eksperymentalne

Interpretuje wyniki analizy statystycznej doświadczeń

Kompetencje społeczne

Współpracuje w zespole nad opracowaniem projektu

Krytycznie analizuje oceny formułowane na podstawie analiz statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)