Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z produkcji roślin warzywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PRW.SM.OOGWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z produkcji roślin warzywnych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z praktyką ogrodniczą. Zaplanowane są wizyty w gospodarstwach produkcyjnych o profilu warzywniczym, zielarskim i pokrewnym. Student poznaje w praktyce aktualny stan uprawy szklarniowej i polowej warzyw oraz ziół, nowe technologie upraw, zbioru i postępowania pozbiorczego.

Pełny opis:

Zwiedzanie produkcyjnych gospodarstw zajmujących się uprawą warzyw pod osłonami i w polu (zapoznanie się z zapleczem technicznym i organizacją pracy

Wizyta w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Zapoznanie się z ofertą handlową, organizacją pracy, wymaganiami rynku wobec surowca, etapami produkcji, zapleczem technicznym, kontrolą jakości

Wizyta w stacji badania odmian, zapoznanie się z procedurą dotyczącą określania OWT i WGO

Zwiedzanie zakładu hodowli i nasiennictwa ogrodniczego

Wizyta w zakładzie wytwarzającym podłoże do produkcji pieczarek i pieczarkarni. Zapoznanie się z etapami produkcji, zapleczem technicznym, organizacją pracy, kontrolą jakości, traktowaniem posprzętnym itp.

Zapoznanie się z organizacją wzorcowego zakładu zielarskiego, aktualną ofertą handlową, problemami utrzymania jakości produktu (postępowanie posprzętne, magazynowanie, kontrola jakości, sortowanie, pakowanie oraz sprzedaż)

Przygotowanie raportu dotyczącego aktualnych kierunków rozwoju gospodarstw warzywniczych i zielarskich. Prezentacja ustna.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wylicza techniki, metody, urządzenia, materiały stosowane w szklarniowych i polowych gospodarstwach ogrodniczych

Opisuje najważniejsze technologie produkcji warzywniczej, zielarskiej i pokrewnej

Definiuje wymagania w zakresie standardów i norm obowiązujących w gospodarstwach i zakładach produkcji ogrodniczej

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej

Umiejętności

Potrafi integrować wiedzę z zakresu wielu dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dokonywać wyboru właściwych technologii w celu rozwiązania zaistniałych problemów

Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące w zakładzie/gospodarstwie rozwiązania techniczne

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ważności i rozumie wpływ prowadzenia zakładów i gospodarstw ogrodniczych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Ma świadomość ważności i rozumie wpływ prowadzenia zakładów i gospodarstw ogrodniczych na jakość żywności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)