Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe kierunki w sadownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.NKS.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe kierunki w sadownictwie
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu warunków siedliskowych na rozwój i owocowanie roślin sadowniczych. Mrozoodporność i gospodarka wodna roślin sadowniczych. Wpływ czynników abiotycznych na wzrost, owocowanie i wartość biologiczną plonu. Możliwości kształtowania rozwoju roślin z wykorzystaniem różnych zabiegów agrotechnicznych i ochronnych. Przemienne owocowanie oraz czynniki wpływające na poprawę jakości owoców. Dobór odmian i gatunków do określonych warunków siedliskowych – odmiany, podkładki, systemy prowadzenia, mikoryza, zdolności adaptacyjne różnych gatunków.

Pełny opis:

Wykłady: Wpływ warunków siedliskowych na rozwój i owocowanie roślin sadowniczych. Dobór gatunków i odmian dla różnych rejonów o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Mrozoodporność i gospodarka wodna roślin sadowniczych. Możliwości kształtowania rozwoju roślin z wykorzystaniem różnych zabiegów i metod ochrony. Mikoryza w uprawach sadowniczych. Choroby fizjologiczne i infekcyjne w okresie przechowywania owoców.

Ćwiczenia: Optymalizacja warunków rozwoju drzew w sadach towarowych. Metody ochrony upraw sadowniczych przed deszczem, gradem i przymrozkami. Czynniki wpływające na jakość owoców. Zdolności adaptacyjne wybranych gatunków roślin sadowniczych. Technika ochrony roślin. Metody aplikacji preparatów biologicznych.

Literatura:

Jankiewicz L.S., Lipecki J (red.) 2011. Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom 1. PWN Warszawa.

Jankiewicz L.S., Filek M., Lech W. (red.) 2011. Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom 2. PWN Warszawa

Winter F., Janßen H., Kennel W. Lucas' Anleitung zum Obstbau. 1992. Verlag Eugen Ulmer.

Kozłowski S.1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.

Knee M. 2001. Fruit Quality and Its Biological Basis. Sheffield Academic Press.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu warunków środowiska na rozwój gatunków roślin sadowniczych uprawianych w Polsce. Ma rozszerzoną wiedzę o roli środowiska przyrodniczego w intensyfikacji produkcji sadowniczej. Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wykazuje znajomość najnowocześniejszych metod poprawiających owocowanie drzew i krzewów owocowych. Wykazuje znajomość najnowszych metod i technik związanych z ochroną upraw sadowniczych przed gradem, deszczem i przymrozkami. Ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji owoców o wysokiej wartości biologicznej. Wykazuje znajomość zaawansowanych technologii wykorzystywanych w ochronie roślin w uprawach integrowanych i ekologicznych. Zna przydatność odmian do uprawy w różnych rejonach o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Ma wiedzę niezbędną do wykorzystania w produkcji sadowniczej mikoryzy i metod biologicznych ochrony roślin. Zna przyczyny przemiennego owocowania i metody zapobiegające jego występowaniu. Ma wiedzę na temat chorób nieinfekcyjnych w okresie przechowywania. Potrafi dokonać wyboru odpowiedniego stanowiska pod uprawę poszczególnych gatunków roślin sadowniczych. Posiada umiejętność wyboru odmian i systemów uprawy odpowiednich do danych warunków siedliskowych. Posiada umiejętność precyzyjnego stosowania metod i zabiegów poprawiających intensywność owocowania drzew i krzewów owocowych. Posiada umiejętność skutecznej ochrony upraw sadowniczych przed gradem, deszczem i przymrozkami. Posiada umiejętność skutecznej ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami. Potrafi dobrać preparaty stosowane w ochronie roślin w produkcji integrowanej i ekologicznej. Posiada umiejętność podejmowania odpowiednich działań w celu zapobiegania zjawisku przemiennego owocowania. Ma świadomość znaczenia zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju. Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Docenia potrzebę produkcji owoców o wysokiej wartości biologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)