Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.GRL.SM.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby lecznicze
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z leczniczymi i dietetycznymi właściwościami grzybów. Wartość odżywcza i lecznicza grzybów, możliwość wykorzystania grzybów w zapobieganiu i terapii chorób. Przedstawienie leczniczych i toksycznych właściwości gatunków krajowych i egzotycznych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Grzyby w kulturze i medycynie ludowej.

Skład chemiczny i wartość odżywcza grzybów.

Grzyby lecznicze, charakterystyka, substancje aktywne, wskazania, dawki, dostępne leki i suplementy diety.

Przetwarzanie grzybów (proszki, ekstrakty wodne i alkoholowe, herbaty).

Grzyby o właściwościach psychoaktywnych.

Zatrucia grzybami.

Grzyby w kuchniach świata.

Literatura:

Hoobs Ch. 2003. Medicinal mushrooms: an exploration of tradition, healing, and culture. Botanica Press.

Marczuk M., 2003. Grzyby w kulturze ludowej. Alta 2, Wrocław.

Shu-ting Ch., Miles P.G., 2004. Mushrooms: cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact, Second Edition. CRC Press.

Siwulski M., Sobieralski K., 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wyd. Kurpisz S.A., Poznań.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Charakteryzuje gatunki grzybów wykorzystywanych w celach kulinarnych i leczniczych.

Wymienia substancje biologicznie czynne grzybów leczniczych.

Charakteryzuje zastosowanie grzybów w leczeniu i profilaktyce.

Umiejętności

Przekazuje precyzyjne informacje i zalecenia dotyczące omawianych treści.

Analizuje informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie i perspektywy wykorzystania grzybów w leczeniu i profilaktyce chorób.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie zadania problemowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)