Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.GEO.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia dotyczące rodzajów map, obliczeń geodezyjnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (GPS), realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, wyznaczania wysokości i określania podstawowych elementów i form ukształtowania powierzchni Ziemi.

Pełny opis:

Wyklady

Wprowadzenie do przedmiotu. Układy współrzędnych. Rodzaje, formy i oznaczenia map. Rachunek współrzędnych i obliczenia geodezyjne

Opracowanie wyników pomiaru. Zasady i cele geodezyjnej inwentaryzacji terenów zieleni.

Metody i sposoby niwelacji. Wyznaczanie wysokości i określanie podstawowych elementów i form ukształtowania powierzchni Ziemi

Technologia sporządzenia mapy: kartowanie i opracowanie rysunku oraz numerycznej formy mapy

Realizowane efekty kształcenia G_W01-04

Ćwiczenia

Przeliczanie skal i interpretacja map. Wyznaczenie współrzędnych punktów, długości odcinków na mapach i profilu z mapy

Obliczenia geodezyjne: rachunek współrzędnych, obliczanie pól powierzchni różnymi metodami

Niwelacja geometryczna: pomiar i obliczenie rzędnych terenu

Pomiary sytuacyjne i sposoby tyczenia (wyznaczania) pojedynczych obiektów. Pomiary GPS. Wykonanie rysunku kartometrycznego

Geodezyjna inwentaryzacja terenu zieleni

Realizowane efekty kształcenia G_U01-04, G_K01-03

Literatura:

Podstawowa Jagielski A. 2011. Geodezja I, GEODPIS, Krakow.

Jagielski A., Marczewska B. 2009. Geodezja w gospodarce nieruchomościami, GEODPIS, Krakow.

Kurałowicz Z. 2010. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS, Wydawnictwo PG, Gdańsk.

Uzupełniająca Łyszkowicz A. 2007. Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.

Łyszkowicz A. 2008. Podstawy geodezji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Przewłocki S. 2009. Geomatyka, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

G_W01 układy współrzędnych, rodzaje i formy map oraz geodezyjne bazy danych i systemy informacyjne

G_W02 rodzaje osnów geodezyjnych, wskazuje metody i techniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, satelitarnych, fotogrametrycznych i inwentaryzacyjnych

G_W03 zasady rachunku współrzędnych, stosuje różne metody obliczeń geodezyjnych oraz sposoby określania wybranych elementów rzeźby terenu

G_W04 technologie kartowania i opracowania map oraz definiuje i dobiera dokumentację geodezyjną do celów inwentaryzacji, waloryzacji i projektowania terenów zieleni

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

G_U01 wykonać podstawowe obliczenia geodezyjne różnymi metodami

G_U02 zorganizować i przeprowadzić proste pomiary szczegółów terenowych, posługiwać się sprzętem i instrumentami geodezyjnymi, opracować wyniki pomiarów

G_U03 obliczyć elementy geometryczne wybranych szczegółów i form ukształtowania terenu, rozwiązać proste zadania geodezyjne oraz sporządzić rysunek kartometryczny

G_U04 zinterpretować i wykorzystać mapy do celów pomiarów inwentaryzacyjnych i projektowania inżynierskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

G_K01 uczenia się i doskonalenia umiejętności przez całe życie zawodowe

G_K03 Postępowania zgodne z zasadami etyki, współdziałania i pracy w grupie oraz otwartości na przyjmowanie różnych funkcji i wypełniania różnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (50%)

rozwiązanie zadania inżynierskiego w praktyce; zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe) (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Michałowska
Prowadzący grup: Krystyna Michałowska, Agnieszka Szeptalin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Michałowska
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Krystyna Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.