Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia stresu roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.FSR.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stresu roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z oddziaływaniem różnych czynników stresowych na rośliny (podstawy biochemiczno-fizjologiczne) ze szczególnym uwzględnieniem stresu oksydacyjnego (m.in. jak powstają reaktywne formy tlenu i jaki mają wpływ na rośliny). Celem jest szersze omówienie warunków miejskich, jako siedliska życia drzew i krzewów oraz zapoznanie studentów z mechanizmami odporności roślin na różne stresy abiotyczne i biotyczne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie stresu i stresora. Różnorodność czy jednorodność reakcji roślin na różne stresy.

- Stres oksydacyjny – definicja, co to są reaktywne formy tlenu, system antyoksydacyjny roślin.

- Wpływ różnych czynników abiotycznych i biotycznych na rośliny. Wyszczególnienie specyficznych reakcji na poziomie komórki i całej rośliny związanych ze stresem radiacyjnym, termicznym, wodnym, chemicznym (w tym metali ciężkich), mechanicznym i in.

- Dlaczego warunki miejskie skracają długość życia roślin – czynniki stresowe w aglomeracjach miejskich, fizjologiczna odpowiedź roślin ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów.

- Odporność roślin (konstytutywna i indukowana), cechy charakterystyczne roślin odpornych na niekorzystne czynniki środowiska z wyszczególnieniem przykładowych gatunków. Podsumowanie kursu.

Tematyka ćwiczeń:

- Badanie reakcji roślin ozdobnych na stres oksydacyjny i temperaturowy na podstawie fluorescencji chlorofilu a. Opracowanie projektu zadania własnego.

- Wpływ różnych czynników stresowych na stan fizjologiczny błon cytoplazmatycznych komórek liści wybranych gatunków ozdobnych

- Zmiany w wybarwieniu roślin ozdobnych pod wpływem różnych czynników stresowych (nadmiar promieniowania, susza, zasolenie) – obserwacje oraz analiza zawartości barwników asymilacyjnych.

- Analiza zawartości związków fenolowych w liściach drzew w zależności od warunków wzrostu (metoda z odczynnikiem Folina)

- Reakcje wybranych gatunków roślin na uszkodzenia mechaniczne (analiza oddychania kwiatów, liści o walorach dekoracyjnych). Obserwacje tworzenia się tkanki kalusowej u roślin drzewiastych w wyniku uszkodzeń mechanicznych.

- Obserwacje wpływu różnych czynników stresowych na rośliny w terenie – ŚWIAT JEST PEŁEN STRESU (zajęcia terenowe)

- Demontracja stresu biotycznego. Toksyczne związki allelopatyczne: wpływ ekstraktów z liści roślin o dużym potencjale allelopatycznym na kiełkowanie i wzrost kilku gatunków roślin ozdobnych. Ocena toksyczności juglonu.

- Prezentacja wyników zadania własnego. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Podstawowa:

- Kacperska A. Reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe. W: Fizjologia

roślin. PWN 2012.

- Kozłowska M. Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, 2007

Uzupełniająca:

- Bartosz G. Druga twarz tlenu. PWN 2008

- Prace własne i literatura dostępne u prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu problematykę badawczą i techniki stosowane w fizjologii roślin

-złożoność procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach modyfikowanych przez człowieka

-w pogłębionym stopniu zależności między organizmami żywymi w zakresie sztuki ogrodowej

-reakcje roślin ozdobnych nieprzystosowanych pod względem doboru do ich naturalnych wymogów

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- samodzielnie wyszukać dane literaturowe w celu uzasadnienia wyników eksperymentów

- wykonać zaawansowane eksperymenty badawcze związane z funkcjonowaniem roślin

- przygotować prace pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących wpływu człowieka na środowisko roślin ozdobnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- podnoszenia odpowiedzialności za pracę własną i podporządkowania się pracy w zespole

- etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jego przekształcanie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo (70%)

Ćwiczenia:

Indywidualne sprawozdania z zajęć laboratoryjnych i terenowych (30%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)