Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna produkcja warzyw i ziół

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.EPW.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna produkcja warzyw i ziół
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z proekologicznymi metodami sterowania wzrostem roślin warzywnych i zielarskich, uzyskiwania odpowiedniej jakości surowców oraz jej zachowania po zbiorze. Podstawowe aspekty uprawy (przygotowanie gleby, płodozmiany, zabiegi pielęgnacyjne) roślin warzywnych i zielarskich w systemie ekologicznym i zintegrowanym w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Zbiór ziół ze stanu naturalnego. Wartość biologiczna i właściwości lecznicze warzyw i ziół oraz czynniki przed- i pozbiorcze warunkujące ich jakość.

Pełny opis:

Definicja upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół, historia i stan obecny. Obowiązujące akty prawne związane z uprawą ekologiczną i integrowaną, kontrola i certyfikacja gospodarstw o profilu warzywniczym. Warunki środowiska w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw i ziół. Ograniczanie zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym. Zmianowanie w ekologicznych uprawach roślin warzywnych i zielarskich oraz wykorzystanie zjawiska allelopatii. Wybrane aspekty nawożenia w systemie ekologicznym i integrowanym. Materiał siewny i dobór odmian. Zabiegi pielęgnacyjne i zwalczanie chwastów w uprawie polowej. Zasady zbioru surowców zielarskich i pozyskiwanie ziół ze stanu naturalnego. Zasady zachowania wysokiej jakości, właściwości dietetycznych i leczniczych warzyw i ziół. Prezentacja modelowych gospodarstw ekologicznych i prowadzonych metodą integrowaną. Zapoznanie z procesem konwersji gospodarstw konwencjonalnych do ekologicznych i wymaganiami podczas ubiegania się o certyfikat rolnictwa ekologicznego. Wizyta w jednostce certyfikującej produkty ekologiczne.

Literatura:

Babik I, Kaniszewski S.. 2004. Ekologiczne metody uprawy warzyw. KCRE, Radom.

Grath M.. 2007. Ogród ekologiczny. KDCE Klub Dla Ciebie.

Siebeneicher G. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN, W-wa.

Jędrzejko K. 1997. Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. ŚAM, Katowice.

Kołodziej B. (red.). 2010. Poradnik dla plantatorów - uprawa ziół. PWRiL, Poznań.

Efekty uczenia się:

Definiuje pojęcie warzywnictwa i zielarstwa ekologicznego, biodynamicznego i integrowanego. Wylicza różnice w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego. Znajduje odpowiednie przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Rozumie rolę warunków środowiska w kształtowaniu roślinnej produkcji ekologicznej. Opisuje szczegółowe zasady ekologicznej uprawy roślin warzywnych i zielarskich. Wykazuje znajomość sposobów i reguł obowiązujących przy zbiorze surowców zielarskich z upraw i stanu dzikiego.

Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania szczegółowych informacji na temat ekologicznej uprawy warzyw i zbioru ziół . Poprawnie analizuje warunki środowiska uprawy w dostosowaniu do wymagań roślin warzywnych i zielarskich. Prawidłowo identyfikuje zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, a także pokazuje ich wpływ na stan środowiska naturalnego. Potrafi podejmować właściwe decyzje przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół. Rozumie potrzebę przekazywania innym obiektywnych informacji na temat technik wykorzystywanych w produkcji ekologicznej warzyw i ziół. Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego postępowania na każdym etapie uzyskiwania ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: 203

Ocena końcowa: 707

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)