Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.CHE.NI.OOGXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków nieorganicznych wynikających z budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości, a także wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych i czynności laboratoryjnych niezbędnych do rozwiązywania przez studentów problemów w trakcie ich dalszego studiowania oraz pracy zawodowej. Zajęcia obejmują bloki tematyczne prezentujące aktualny stan wiedzy na temat budowy atomów i cząsteczek chemicznych, rodzaju reakcji chemicznych, systematyki i właściwości chemicznych związków nieorganicznych, właściwości wody i reakcji zachodzących w roztworach wodnych oraz znaczenia tych zagadnień dla środowiska naturalnego i ich praktycznego wykorzystania. Ważnym elementem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami właściwego postępowania ze związkami chemicznymi umożliwiającego ograniczenie ich szkodliwości dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Wykłady

Budowa atomu z uwzględnieniem konfiguracji elektronowej, izotopy, alotropia.

Układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym.

Elektroujemność pierwiastków - pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, skala Paulinga. Oddziaływania międzycząsteczkowe.Wiązania chemiczne.

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, wodorki, związki kompleksowe, inne połączenia chemiczne - budowa, charakterystyczne właściwości, zastosowanie.

Rodzaje reakcji chemicznych.

Budowa i właściwości cząsteczki wody. Roztwory rzeczywiste i koloidowe. Sposoby wyrażania stężeń roztworu. Równowaga chemiczna - stała równowagi chemicznej, reguła przekory Le Chateliera-Browna.

Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna - stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wskaźnik pH.

Hydroliza soli, odczyn roztworów soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie praktyczne.

Ćwiczenia

Organizacja ćwiczeń. Regulamin pracowni chemicznej i przepisy BHP. Zasady pracy z odczynnikami chemicznymi (zagrożenia i środki ostrożności). Odpady chemiczne i ich utylizacja.

Klasyfikacja reakcji nieorganicznych. Właściwości chemiczne poszczególnych grup związków nieorganicznych

Reakcje charakterystyczne wybranych jonów.

Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym.

Konduktometria. Potencjometria.

Alkacymetria. Oznaczenia acydymetryczne.

Alkacymetria. Oznaczenia alkalimetryczne.

Wprowadzenie do redoksymetrii. Manganometria.

Literatura:

Podstawowa

Atkins W.P., Jones L. 2017. Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymońska J., Szlachcic P., Michalski O., Kulig E., Wisła A. 2017. Chemia I – skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Uzupełniająca

Mastalerz, P. 2017. Elementarna chemia nieorganiczna. Wydawnictwo Chemiczne.

Łukasiewicz M., Michalski O., Szymońska J. 2015. Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne

właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych

klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych

zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi

prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych

prezentuje równania reakcji przebiegających w roztworach wodnych i przewiduje ich skutki.

właściwości roztworów wodnych i układów koloidalnych

Umiejętności - potrafi

posługiwać się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym; przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

opisywać wykonane doświadczenia chemiczne oraz interpretować obserwowane wyniki reakcji chemicznych

rozwiązywać praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji

przygotować pisemne sprawozdanie na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym oraz używania odczynników chemicznych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do

krytycznej oceny własnej wiedzy oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

"zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych,

- 2 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów)

- udział w ocenie końcowej modułu 40%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gohar Khachatryan
Prowadzący grup: Gohar Khachatryan, Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gohar Khachatryan
Prowadzący grup: Gohar Khachatryan, Ewelina Nowak, Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gohar Khachatryan
Prowadzący grup: Gohar Khachatryan, Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Nowak
Prowadzący grup: Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)