Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BMO.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Biologia molekularna

podstawowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: wiedza z genetyki i biochemii na poziomie studiów rolniczych I stopnia

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe metody biologii molekularnej

Topologia kwasów nukleinowych i charakterystyka ich oddziaływań z białkami

Budowa i poziomy upakowania genomów

Molekularne podstawy zmienności genetycznej i naprawa DNA

Mechanizm replikacji DNA oraz regulacja tego procesu

Mechanizm transkrypcji oraz jej regulacja

Mechanizm translacji oraz jej regulacja

Import oraz modyfikacje potranslacyjne białek

Komórkowa transdukcja sygnałów i jej wpływ na ekspresję genów

Molekularne uwarunkowania procesów rozwojowych u roślin

Molekularna charakterystyka wybranych zjawisk biologicznych u roślin – apoptozy, transformacji, odporności na patogeny i samoniezgodności

Biologia molekularna mitochondriów i plastydów – teoria endosymbiozy

Powstanie i wczesne etapy ewolucji organizmów

Globalna analiza zjawisk biologicznych – wzajemne powiązania genomiki, transkryptomiki, proteomiki oraz metabolomiki; interaktomika

Biologia molekularna jako dziedzina gospodarki

Ćwiczenia:

Transformacja komórek Escherichia coli plazmidowym DNA

Detekcja sygnałów hybrydyzacyjnych na błonach nylonowych

Komputerowa analiza sekwencji biorących udział w oddziaływaniu DNA-białko

Literatura:

Podstawpwa

1. Turner PC i in. (2019) Biologia molekularna – krótkie wykłady, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Brown TA (2016) Genomy. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. Wojtaszek P, Woźny A, Ratajczak L (2009) Biologia komórki roślinnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST (2011) Lewin's Genes X, wyd. 10, Jones and Bartlett Publishers

2. Postępy Biologii Komórki, Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej (czasopismo)

3. Trends in Genetics, Elsevier (czasopismo)

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawowe metody biologii molekularnej

zaplecze strukturalne komórkowej informacji genetycznej

mechanizmy replikacji, transkrypcji i translacji

mechanizmy regulacji ekspresji genów

aspekty molekularne wybranych procesów biologicznych

teorie i hipotezy wyjaśniające powstanie życia i wczesne etapy ewolucji organizmów

globalne metody analizy zjawisk biologicznych

wpływ biologii molekularnej na rozwój gospodarczy

Umiejętności - potrafi

wykonać transformację komórek bakteryjnych

przeprowadzić detekcję sekwencji DNA lub RNA metodą hybrydyzacji

posługiwać się wybranymi programami komputerowymi do analizy i wizualizacji oddziaływań DNA-białko

kompetencje społeczne - jest gotów do:

pracy w zespole

uświadamiania zagrożeń związanych z technologią zrekombinowanego DNA

wyjaśnienia wpływu biologii molekularnej na dobrobyt społeczny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie pytań testowych; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 65%.

"Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych – udział w ocenie końcowej modułu 15%,

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna za min. 51% punktów) – udział w ocenie końcowej modułu 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Tomasz Oleszkiewicz, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)