Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BMO.SM.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Podstawowe metody biologii molekularnej

Topologia kwasów nukleinowych i charakterystyka ich oddziaływań z białkami

Budowa i poziomy upakowania genomów

Molekularne podstawy zmienności genetycznej i naprawa DNA

Mechanizm replikacji DNA oraz regulacja tego procesu

Mechanizm transkrypcji oraz jej regulacja. Mechanizm translacji oraz jej regulacja

Import oraz modyfikacje potranslacyjne białek. Komórkowa transdukcja sygnałów i jej wpływ na ekspresję genów

Molekularne uwarunkowania procesów rozwojowych u roślin. Molekularna charakterystyka wybranych zjawisk biologicznych u roślin – apoptozy, transformacji, odporności na patogeny i samoniezgodności

Biologia molekularna mitochondriów i plastydów – teoria endosymbiozy. Powstanie i wczesne etapy ewolucji organizmów

Globalna analiza zjawisk biologicznych – wzajemne powiązania genomiki, transkryptomiki, proteomiki oraz metabolomiki; interaktomika

Biologia molekularna jako dziedzina gospodarki

Transformacja komórek Escherichia coli plazmidowym DNA

Detekcja sygnałów hybrydyzacyjnych na błonach nylonowych

Komputerowa analiza sekwencji biorących udział w oddziaływaniu DNA-białko

Literatura:

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2009. Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.

Brown T.A. 2009. Genomy, PWN, Warszawa.

Węgleński P. (red.). 2006. Genetyka molekularna, PWN, Warszawa.

Krebs J.E., Goldstein E.S, Kilpatrick S.T. 2011. Lewin’s Genes, Jones & Bartlett Learning,

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2009. Biologia komórki roślinnej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia i charakteryzuje podstawowe metody biologii molekularnej

Opisuje zaplecze strukturalne komórkowej informacji genetycznej

Objaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji i translacji

Tłumaczy mechanizmy regulacji ekspresji genów

Opisuje aspekty molekularne wybranych procesów biologicznych

Wskazuje teorie i hipotezy wyjaśniające powstanie życia i wczesne etapy ewolucji organizmów

Definiuje globalne metody analizy zjawisk biologicznych

Wskazuje wpływ biologii molekularnej na rozwój gospodarczy

Umiejętności

Wykonuje transformację komórek bakteryjnych

Przeprowadza detekcję sekwencji DNA lub RNA metodą hybrydyzacji

Posługuje się wybranymi programami komputerowymi do analizy i wizualizacji oddziaływań DNA-białko

Kompetencje społeczne

Posiada zdolność do pracy w zespole

Wykazuje świadomość zagrożeń związanych z technologią zrekombinowanego DNA

Wykazuje świadomość wpływu biologii molekularnej na dobrobyt społeczny

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

101 sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Tomasz Oleszkiewicz, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)