Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BMO.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami procesów biologicznych – w szczególności zjawisk genetycznych. Tematyka wykładów: metodyka biologii molekularnej; topologia kwasów nukleinowych i ich oddziaływanie z białkami; budowa i upakowanie genomów; molekularne podstawy zmienności genetycznej i naprawa DNA; mechanizm replikacji, transkrypcji i translacji oraz regulacja tych procesów; import i modyfikacje białek; sygnalizacja komórkowa; molekularne aspekty roślinnych procesów rozwojowych; molekularna charakterystyka wybranych zjawisk biologicznych u roślin; biologia molekularna organelli autonomicznych; powstanie życia i wczesne etapy ewolucji; globalna analiza zjawisk biologicznych – „omiki”; biologia molekularna w gospodarce. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny. Tematyka ćwiczeń: transformacja bakterii, hybrydyzacja kwasów nukleinowych, komputerowa analiza oddziaływań DNA-białko.

Pełny opis:

Podstawowe metody biologii molekularnej

Topologia kwasów nukleinowych i charakterystyka ich oddziaływań z białkami

Budowa i poziomy upakowania genomów

Molekularne podstawy zmienności genetycznej i naprawa DNA

Mechanizm replikacji DNA oraz regulacja tego procesu

Mechanizm transkrypcji oraz jej regulacja. Mechanizm translacji oraz jej regulacja

Import oraz modyfikacje potranslacyjne białek. Komórkowa transdukcja sygnałów i jej wpływ na ekspresję genów

Molekularne uwarunkowania procesów rozwojowych u roślin. Molekularna charakterystyka wybranych zjawisk biologicznych u roślin – apoptozy, transformacji, odporności na patogeny i samoniezgodności

Biologia molekularna mitochondriów i plastydów – teoria endosymbiozy. Powstanie i wczesne etapy ewolucji organizmów

Globalna analiza zjawisk biologicznych – wzajemne powiązania genomiki, transkryptomiki, proteomiki oraz metabolomiki; interaktomika

Biologia molekularna jako dziedzina gospodarki

Transformacja komórek Escherichia coli plazmidowym DNA

Detekcja sygnałów hybrydyzacyjnych na błonach nylonowych

Komputerowa analiza sekwencji biorących udział w oddziaływaniu DNA-białko

Literatura:

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2009. Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.

Brown T.A. 2009. Genomy, PWN, Warszawa.

Węgleński P. (red.). 2006. Genetyka molekularna, PWN, Warszawa.

Krebs J.E., Goldstein E.S, Kilpatrick S.T. 2011. Lewin’s Genes, Jones & Bartlett Learning,

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2009. Biologia komórki roślinnej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia i charakteryzuje podstawowe metody biologii molekularnej

Opisuje zaplecze strukturalne komórkowej informacji genetycznej

Objaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji i translacji

Tłumaczy mechanizmy regulacji ekspresji genów

Opisuje aspekty molekularne wybranych procesów biologicznych

Wskazuje teorie i hipotezy wyjaśniające powstanie życia i wczesne etapy ewolucji organizmów

Definiuje globalne metody analizy zjawisk biologicznych

Wskazuje wpływ biologii molekularnej na rozwój gospodarczy

Umiejętności

Wykonuje transformację komórek bakteryjnych

Przeprowadza detekcję sekwencji DNA lub RNA metodą hybrydyzacji

Posługuje się wybranymi programami komputerowymi do analizy i wizualizacji oddziaływań DNA-białko

Kompetencje społeczne

Posiada zdolność do pracy w zespole

Wykazuje świadomość zagrożeń związanych z technologią zrekombinowanego DNA

Wykazuje świadomość wpływu biologii molekularnej na dobrobyt społeczny

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

101 sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Kinga Kęska, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Czernicka, Marek Szklarczyk, Kamil Szymonik, Wojciech Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.