Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BIK.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcją komórek prokariotycznych i eukariotycznych jako podstawowej

jednostki budowy organizmów, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Struktury komórkowe będą omawiane

na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych

zachodzących w komórce.

Pełny opis:

Wykłady:

Mikroskopia świetlna i elektronowa; techniki histochemiczne, immunologiczne, autoradiograficzne stosowane w cytologii.

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa. Organizmy modelowe do badań procesów życiowych

komórki.

Cytoplazma podstawowa, cytoszkielet, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, glikokaliks, ściana komórkowa.

Połączenia międzykomórkowe, transport jonów i substancji odżywczych. Transport bierny, wspomagany, aktywny, fagocytoza, pinocytoza,

transcytoza.

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej.

Struktura i funkcja systemu wakuolarnego. Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Biosynteza białka. Aparat Golgiego, segregacja

produktów komórki. Lizosomy, sferosomy, peroksysomy.

Mitochondria i plastydy - struktura i funkcja.

Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza), apoptoza.

Gametogeneza u roślin i zwierząt (mejoza).

Ćwiczenia:

Mikroskopia optyczna (budowa mikroskopu, zasada działania, rozwiązywanie prostych problemów związanych z nieprawidłowym

funkcjonowaniem mikroskopu).

Komórki roślinne żywe i martwe.

Materiały zapasowe w komórkach roślinnych oraz metody ich wykrywania.

Skład soku komórkowego.

Izolacja wybranych organelli komórkowych, chromoplasty.

Budowa i funkcje różnych komórek roślinnych.

Wybór organów i tkanek do mikrorozmnażania (techniki in vitro)

Sposoby pobierania i utrwalania materiału roślinnego. Techniki wykonywania preparatów z materiału roślinnego

Analiza mitozy, określenie indeksu mitotycznego i fazowego.

Analiza mejozy u roślin na przykładzie mikrosporogenezy.

Archiwizacja danych mikroskopowych

Wykonywanie preparatów mikroskopowych z materiałów zwierzęcych.

Budowa i funkcje różnych komórek i tkanek zwierzęcych.

Spermatogeneza

Identyfikacja organelli i struktur submikroskopowych na podstawie

elektronogramów.

Literatura:

Podstawowa:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2015. Essential cell biology. Garland Science Taylor § Francis Group

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2012. Biologia komórki roślinnej. Tom I. Struktura, tom II. Funkcja. PWN, Warszawa.

Kilarski W. 2013. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2005. Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa.

Czasopisma: Postępy biologii komórki; Świat nauki; Kosmos

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

problematykę badawczą i techniki stosowane w cytologii

budowę i pochodzenie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

budowę i funkcjonowanie poszczególnych organelli komórkowych

procesy metaboliczne zachodzące w komórce oraz mechanizm regulacji cyklu komórkowego

procesy związane z podziałem mitotycznym i mejotycznym jądra komórkowego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

obsługiwać mikroskop optyczny, rozwiązać proste problemy związane z jego funkcjonowaniem

sporządzić preparaty cytologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału roślinnego i zwierzęcego

zinterpretować wyniki analiz cytologicznych

stosować różne metody archiwizacji danych cytologicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

wykłady

test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

ćwiczenia

test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, rozwiązanie zadania problemowego (30% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Dariusz Kadłuczka, Aleksandra Koźmińska, Barbara Tokarz, Alina Wiszniewska, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska, Aleksandra Koźmińska, Wojciech Makowski, Alina Wiszniewska, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Wojciech Makowski, Katarzyna Stelmach-Wityk, Alina Wiszniewska, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Wojciech Makowski, Katarzyna Stelmach-Wityk, Barbara Tokarz, Alina Wiszniewska, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)