Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrometeorologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.AGR.SI.OOGXZ.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrometeorologia
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klimatem traktowanym jako jeden przyrodniczych czynników produkcji rolniczej i ogrodniczej. Tematyka zajęć: budowa i skład atmosfery, procesy klimatotwórcze zachodzące w atmosferze ziemskiej i obejmujące obieg energii, obieg wody i cyrkulacja atmosfery z uwzględnieniem agrometeorologicznych aspektów procesów oraz czynników wpływających na kształtowanie klimatu i pogody, klimat Polski, elementy i zjawiska szkodliwe dla rolnictwa, współczesne zmiany klimatu.

Pełny opis:

Przedmiot, kierunki rozwoju i metody badań meteorologii, klimatologii i agrometeorologii. Skale klimatu.

Skład, budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skutki zanieczyszczenia atmosfery. Efekt cieplarniany. Adiabatyczne zmiany temperatury powietrza.

Promieniowanie w atmosferze. Skład widmowy promieniowania, natężenie. Zmiany promieniowania słonecznego w atmosferze i na powierzchni Ziemi. Promieniowanie efektywne. Bilans promieniowania powierzchni czynnej. Przebieg procesów cieplnych w powietrzu, gruncie i zbiornikach wodnych.

Dobowy i roczny przebieg temperatury powietrza i gruntu. Nieokresowe zmiany temperatury powietrza. Agrometeorologiczne aspekty promieniowania słonecznego, usłonecznienia i temperatury

Fazy obiegu wody w przyrodzie, parowanie, chmury, opady, osady, mgły, pokrywa śnieżna. Bilans wodny. Potrzeby wodne roślin uprawnych.

Cyrkulacja atmosfery. Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Podstawowe układy baryczne. Siły warunkujące wiatr. Rodzaje wiatrów. Agrometeorologiczne aspekty wiatru - korzystne i niekorzystne oddziaływanie wiatru w ogrodnictwie. Fazy rozwoju niżu barycznego. Cyrkulacja w układzie niżowym i wyżowym. Cyrkulacja lokalna.

Czynniki geograficzne klimatu. Uwarunkowania fizjograficzne klimatu lokalnego. Fitoklimat. Charakterystyka zróżnicowania przestrzennego podstawowych elementów klimatu Polski. Regiony klimatyczne. Zróżnicowanie mezoklimatyczne Polski południowej.

Meteorologiczne ryzyko uprawy roślin. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne. Susza, nadmierne opady, opady gradu. Przymrozki, metody zapobiegania skutkom przymrozków

Współczesne zmiany klimatu i ich konsekwencje

Pojęcia i definicje podstawowych elementów meteorologicznych.

Organizacja służby meteorologicznej. Warunki poprawności obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna - ćwiczenia wyjazdowe na stacji meteorologicznej.

Promieniowanie słoneczne, definicje i jednostki. Przebieg roczny i rozkład przestrzenny promieniowania całkowitego na obszarze Polski - wykonanie opracowania indywidualnego.

Usłonecznienie, definicje, jednostki. Przebieg roczny i rozkład przestrzenny usłonecznienia rzeczywistego na obszarze Polski - wykonanie opracowania indywidualnego.

Temperatura powietrza. Podstawowe charakterystyki termiczne. Dni charakterystyczne. Okresy termiczne. Termiczna charakterystyka roku na podstawie klasyfikacji odchyleń temperatury. Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na obszarze Polski. Temperatura gleby. Rozkład temperatury gleby w ciepłej i chłodnej porze roku. Wykonanie I części opracowania charakterystyki warunków agrometeorologicznych i przebiegu pogody - praca zespołowa.

Wilgotność powietrza. Wskaźniki wilgotności powietrza, zależności między nimi przy różnych uwarunkowaniach fizjograficznych. Przewidywanie przymrozków. Przyrządy i metody pomiarów. Przebieg roczny i dobowy wilgotności powietrza. Wykorzystanie zależności pomiędzy wskaźnikami wilgotności do przewidywania przymrozków - wykonanie opracowania indywidualnego. Opady atmosferyczne. Rodzaje i podstawowe charakterystyki opadów atmosferycznych, normy opadowe. Pomiary opadów deszczu i śniegu. Wskaźniki opadowe. Rozkład przestrzenny i przebieg roczny opadów atmosferycznych na obszarze Polski. Charakterystyka opadowa roku na podstawie procentu normy opadów Wykonanie II części opracowania charakterystyki warunków klimatycznych i przebiegu pogody - praca zespołowa.

Międzynarodowa klasyfikacja chmur. Rozpoznawanie chmur. Zachmurzenie. Procesy związane z powstawaniem chmur na frontach atmosferycznych. Przebieg pogody związany z przejściem frontu ciepłego i chłodnego.

Ciśnienie atmosferyczne. Pojęcia związane ciśnieniem: przyrządy, pomiary , jednostki przyrządy, gradient baryczny, tendencja baryczna. Wiatr i wykorzystanie siły wiatru w praktyce. Wykreślanie róży wiatrów - opracowanie indywidualne.

Parowanie. Definicja, jednostki, rodzaje parowania. Metody pomiaru, przyrządy, wzory empiryczne. Przegląd źródeł pozyskiwania informacji o pogodzie i klimacie. Bibliografia i adresy stron internetowych.

Literatura:

Agrometeorologia - Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. PWN Warszawa 1996

Pogoda i klimat - Kaczorowska Z. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1986

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania - Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. PWN Warszawa 2000

Ćwiczenia z agrometeorologii - Koźmiński Cz., Michalska B. PWN Warszawa 1999

Agrometeorologia i klimatologia - Koźmiński Cz., Michalska B. Wydawnictwo AR Szczecin 2003

Agrometeorologia - Radomski Cz. PWN Warszawa 1987

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

Zna główne procesy i czynniki klimatotwórcze. Wymienia podstawowe elementy klimatyczne i meteorologiczne

Oblicza podstawowe wskaźniki klimatyczne, opisuje wpływ elementów meteorologicznych na produkcję ogrodniczą

Definiuje procesy zachodzące w atmosferze i wymienia zagrożenia klimatyczne determinujące funkcjonowanie i rozwój terenów wiejskich

Umiejętności - potrafi

Wyszukuje i wykorzystuje dane meteorologiczne związane z produkcją ogrodniczą

Identyfikuje i analizuje zjawiska meteorologiczne wpływające na produkcję ogrodniczą, jakość produktów

Kompetencje społeczne - jest gotów do

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji w związku ze wzrostem częstości ekstremalnych zjawisk meteorologicznych

Ponosi odpowiedzialność za pracę własną i za wspólne rozwiązywane cele, podporządkowuje się zasadom pracy w zespole.

Zdaje sobie sprawę z korzyści i strat ekonomicznych w ogrodnictwie wynikających z uwarunkowań klimatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru

sprawdzian wiedzy

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 3 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Joanna Krużel, Barbara Skowera, Agnieszka Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 3 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Joanna Krużel, Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 3 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Agnieszka Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.