Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena nieruchomości leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.WYC.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości leśnych
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 16 godz.

Tematyka zajęć Nieruchomość jako przedmiot prawa. Części składowe, rodzaje nieruchomości, nabywanie nieruchomości. Podstawowe źródła informacji o nieruchomości. Znaczenie nieruchomości w przedsiębiorstwie na przykładzie PGL LP. Rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody wyceny nieruchomości. Techniki wyceny prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych. Rozkład cen nieruchomości w Polsce. Główne czynniki środowiskowe, od których zależy wartość rynkowa nieruchomości. Las – jako specyficzny rodzaj nieruchomości. Czynniki wpływające na wartość lasu. Trudność wyceny lasu, stanowiącego nieruchomość inwestycyjną. Wartość pozaprodukcyjnych funkcji lasu, drzew i zadrzewienia oraz ich wpływ na wartość otoczenia w badaniach naukowych i praktyce. Sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości i ocena prawidłowości jego wykonania.

Ćwiczenia laboratoryjne 24 godz.

Tematyka zajęć Analiza treści operatu szacunkowego pod względem wymagań formalno-prawnych. Identyfikacja cech stanu nieruchomości i ocena zgodności aktualnego sposobu jej użytkowania z przeznaczeniem i położeniem. Zebranie ofert sprzedaży nieruchomości, obliczenie podstawowych cech ekonometrycznych na podstawie zebranych informacji. Określenie relacji między popytem i podażą. Wyznaczanie cech wpływających na wartość nieruchomości oraz określenie wielkości ich wpływu na cenę sprzedaży. Obliczenie wartości nieruchomości.

Literatura:

Podstawowa "1. Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości - Twigger W-wa 2000r

2. Zygmunt R., Głuszak M. 2014: Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce. Świat Nieruchomości World of real estate journal 87 (1/2014) s.29-34

3. Zygmunt R., Głuszak M. 2015: Forest proximity impact on undeveloped land value: a spatial hedonic study. Forest Policy and Economics 50 s.82-89

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r, Nr 207, poz. 2109 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2005r nr 196 poz. 1628)

5.Zygmunt R., Banaś J., Bujoczek L., Zięba S. (2018) Wartość zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidach. Sylwan. 162 (9): 718−726

6. Zygmunt R., Banaś J., Bujoczek L., Zięba S. (2017) Taryfa wartości pieniężnej zasobów drzewnych na pniu utworzona z wykorzystaniem baz danych o lasach. Sylwan. CLXI (2):91-100"

Uzupełniająca "7. Zygmunt R. 2018: Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego. Świat Nieruchomości World of real estatejournal 103 (1/2018) s.13-20 8. Głuszak M., Zygmunt R., 2018. Development density, administrative decisions, and land values: An empirical investigation Land Use Policy 70:153-161

9. Zygmunt R., Cieślik Ł., Pomorska D. 2016. Wycena zasobów drzewnych różnymi technikami na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. 2/2016(46) "

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_WNL_W1 Zna źródła informacji geodezyjnych, planistycznych i wieczystoksięgowych na temat nieruchomości. Wie z jakich części składa się operat szacunkowy wyceny nieruchomości pod względem wymagań formalnych. Wie, gdzie zebrać dane dotyczące ofert sprzedaży lub wynajmu podobnych nieruchomości i w jaki sposób scharakteryzować rynek, na którym położona jest wyceniana nieruchomość. LES1_W15 LES1_W16 RL

LES_WNL_W2 Zna zasady wyceny nieruchomości w stopniu niezbędnym do formułowania oczekiwań wobec usług polegających na wycenie nieruchomości. Zna podstawowe czynniki wpływające na wartość nieruchomości. Zna podstawowe zagadnienia ekonomiczne dotyczące rodzajów wartości. LES1_W15 LES1_W07 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_WNL_U1 Potrafi zidentyfikować stan prawny, stan techniczno-użytkowy i określić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. "LES1_U016

LES1_U017" RL

LES_WNL_U2 Potrafi wykonać analizę rynku nieruchomości na podstawie ofert sprzedaży i ogólnodostępnych publikacji. Potrafi wykonać i sprawdzić obliczenia wartości nieruchomości wybranymi metodami. "LES1_U016

LES1_U017" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_WNL_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES1_K01 RL

LES_WNL_K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. LES1_K02 RL

LES_WNL_K3 Ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia.Test jednokrotnego wyboru, sporządzenie projektu i jego prezentacja (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś, Robert Zygmunt
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Zygmunt
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Zygmunt
Prowadzący grup: Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)