Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo precyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.SZK.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo precyzyjne
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Hodowla sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Organizacja produkcji w szkółce kontenerowej. Linie technologiczne (2 godz.). Kontenery szkółkarskie, ich rodzaje, budowa, kształt i przekrój. Wpływ kontenera na rozwój systemu korzeniowego. Wykorzystanie efektu ”air pruning” (2 godz.). Urządzenia techniczne stosowane w hodowli i ochronie materiału szkółkarskiego. Mechanizacja prac w szkółce kontenerowej (2 godz.). Określanie właściwości fizycznych podłoży szkółkarskich. Zagęszczenie podłoża szkółkarskiego i jego wpływ na wzrost sadzonek (2 godz.). Wymagania nawożeniowe dla sadzonek. Optymalizacja składu nawozów i nawożenia. Określanie właściwości chemicznych podłoży szkółkarskich. Ocena potrzeb nawożeniowych sadzonek na podstawie analizy aparatu asymilacyjnego (4 godz.). Określanie bilansu wodnego i zapotrzebowania na wodę w szkółce kontenerowej. Kontrola ilości wody dostarczanej na pola produkcyjne (2 godz.). Współczynniki wegetacyjne. Rejestratory – pozyskiwanie informacji o parametrach zewnętrznych produkcji oraz parametrach hodowanych sadzonek. Wykorzystanie dronów w szkółkarstwie (2 godz.). Metody biotechnologiczne w szkółkarstwie. Sterowana mikoryzacja, hydroponika, kultury tkankowe (2 godz.). Produkcja materiału sadzeniowego do zadrzewień i nasadzeń (2 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

Tematyka zajęć Wyznaczanie parametrów fizycznych podłoży szkółkarskich (2 godz.). Obliczanie bilansu wodnego w szkółce kontenerowej (2 godz.). Oznaczanie potrzeb nawożeniowych na podstawie analizy zawartości składników pokarmowych w aparacie asymilacyjnym sadzonek (2 godz.). Analiza żywotności sadzonek metodą konduktometryczną oraz wypływu elektrolitów – REL (4 godz.). Ocena metod produkcji sadzonek do zadrzewień w szkółce zadrzewieniowej (4 godz.). Zastosowanie rozwiązań technicznych do kontroli i sterowania parametrami produkcyjnymi w szkółce kontenerowej (6 godz.).

Literatura:

Podstawowa "1. Bac S., Rojek M. 1982. Klimatyczne bilanse wodne w Polsce. W: Bac S. [red.] Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce. PWRiL.

2. Liwski S., Maciak F. 1996. Ćwiczenia z torfoznawstwa (skrypt), Wydawnictwo SGGW. s. 128. BN: 83-00-02968-0

3. Szabla K., Pabian R., 2009. Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkółkarstwie leśnym. Wyd. CILP, Warszawa.

4. Walendzik R. J., Szołtyk G. 1988. Organiczne i mineralne nawożenie szkółek. Prace IBL, Ser. B, 8:15-22."

Uzupełniająca "1. Kowalski S. (red.) i in., 2007. Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie. Wyd. CILP, Warszawa.

2. Sobczak R. (red.) i in. 1999. Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Wyd. Świat, Warszawa.

3. Suszka B. 2000: Nowe technologie i techniki w nasiennictwie leśnym. Wyd. Bogucki, Warszawa.

4. Wesoły W., Hauke M. (red.) i in. 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. Wyd. CILP. Warszawa."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_SZPR_W01 sposoby i metody hodowli materiału sadzeniowego przeznaczonego do zalesień i zadrzewień LES1_W10 RL

LES_SZPR_W02 czynniki wpływające na efektywność produkcji sadzonek w szkółkach kontenerowych LES1_W10 RL

LES_SZPR_W03 działanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w hodowli i kontrolowaniu produkcji sadzonek LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_SZPR_U01 obliczyć i zinterpretować wybrane parametry wpływające na produkcję materiału szkółkarskiego LES1_U10 RL

LES_SZPR_U02 ocenić żywotność sadzonek przy wykorzystaniu różnych metod pomiarowych LES1_U10 RL

LES_SZPR_U03 zastosować nowoczesne technologie do kontroli i sterowania produkcją szkółkarską LES1_U10 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_SZPR_K01 pracy w grupie i kierowania małym zespołem LES1_K02 RL

LES_SZPR_K02 określenia priorytetów służących realizacji zadania określonego przez siebie lub innych LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Zaliczenie pisemne (65% punktów na ocenę 3,0); zaangażowanie w dyskusji w trakcie wykładów (podnosi ocenę o 0,5 stopnia); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia.Zaliczenie sprawozdań i projektów; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Banach
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Mariusz Kormanek, Stanisław Małek, Kinga Skrzyszewska, Norbert Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Banach
Prowadzący grup: Jacek Banach, Mariusz Kormanek, Mateusz Krupa, Norbert Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Banach
Prowadzący grup: Jacek Banach, Michał Jasik, Marta Kempf, Mariusz Kormanek, Mateusz Krupa, Norbert Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)