Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plantacje i zadrzewienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.PLA.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plantacje i zadrzewienia
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Selekcja indywidualna. Wybór drzew elitarnych o określonych cechach fenotypowych. Metody określania przydatności wybranych osobników. Tworzenie populacji hodowlanych, Cykle selekcyjne. Obiekty plantacyjne 1-szej generacji. Efektywna wielkość populacji. Wybór kultywarów. Kontrolowane krzyżowanie. Pozyskiwanie i przechowywanie pyłku. Typy izolatorów. Sztuczne zapylenie. Mieszańce międzygatunkowe – produkcja hybryd. Gatunki poliploidalne i tetraploidalne. Metody zwiększania liczebności osobników o pożądanej cechach fenotypowych i identycznym genotypie. Pojęcie gatunku plantacyjnego, rodzaje plantacji, zasady projektowania plantacji drzew i krzewów szybkorosnących. Zachowanie populacji źródłowych do dalszych prac selekcyjnych. Przeciwdziałanie redukcji różnorodności genetycznej. Selekcyjny wpływ czynników zewnętrznych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zalesienia gruntów porolnych. Funkcje, projektowanie, zakładanie i prowadzenie zadrzewień.

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

Tematyka zajęć Projekt zadrzewień. Projekt plantacji. Projekt zalesień. Rozmnażanie autowegetatywne. Pozyskiwanie zrzezów. Przygotowywanie wodnych i alkoholowych roztworów stymulatorów i ich aplikacja. Technika quick dip. Sztuczne nasiona – tworzenia nasion o identycznym genotypie. Kontrolowane krzyżowanie osobników. Pozyskiwanie pyłku i sztuczne zapylenie. Wybór osobników na plantacji klonalnej do celów produkcji masy drzewnej w krótkich i średnich cyklach produkcyjnych.

Literatura:

Podstawowa "1. Puchniarski T. H. 2000. Zalesienia porolne. PWRiL Warszawa

2. Zajączkowski J., Zajączkowski K. 2013. Hodowla lasu. Tom IV. Zadrzewienia. PWRiL, Warszawa.

3. Zajączkowski K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL, Warszawa.

4. Zajączkowski K. 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace IBL, Rozprawy i Monografie nr 4, Warszawa.

5. Zajączkowski K. 2013. Hodowla lasu. Tom IV. Plantacje drzew szybko rosnących. PWRiL, Warszawa.

6. Chałupka W. i in. 2011. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011–2035. Wyd. CILP."

Uzupełniająca "1. Giertych M. 1989. Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Studium Podyplomowe Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW-AR Warszawa.

2. Eriksson G., Ekberg I., Clapham D. 2006. An introduction to Forest Genetics. Second Edition. Department of Plant Biology and Forest Genetics, SLU. Genetic Center. Uppsala, Sweden.

3. Strzelecki W., Sobczak R. 1972. Zalesianie nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia. PWRiL Warszawa."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PLZA_W01 zasady i metody selekcji osobników do tworzenia populacji hodowlanych LES1_W10 RL

LES_PLZA_W02 metody zwielokrotniania liczebności osobników o identycznych cechach fenotypowych LES1_W10 RL

LES_PLZA_W03 zasady gospodarki zadrzewieniowej, zalesiania gruntów porolnych, uprawy plantacyjnej drzew i krzewów LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PLZA_U01 wykonać projekt zadrzewień, zalesień i plantacji LES1_U11 RL

LES_PLZA_U02 wybrać osobniki do stosowania na uprawach plantacyjnych LES1_U11 RL

LES_PLZA_U03 wybrać i zastosować różne met rozmnażania wegetatywnego do zwielokrotniania liczebności osobników do upraw plantacyjnych, zalesień i zadrzewień LES1_U11 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.zaliczenie pisemne (minimum 55% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia.zaliczenie projektów i sprawozdań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Banach, Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Jacek Banach, Mateusz Krupa, Dawid Kupka, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Mateusz Krupa, Stanisław Łyszczarz, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)