Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia gleb i produkcyjność lasów Polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.GEO.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia gleb i produkcyjność lasów Polskich
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 28 godz.

Tematyka zajęć "Lesistość Polski – zmiany lesistości w ujęciu historycznym. Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania obecnego rozmieszczenia lasów. Porównanie lesistości państw europejskich i Polski, potrzeby i projekty zwiększania lesistości naszego kraju.

Regiony geograficzne Polski. Typy naturalnego krajobrazu, klimat i zagrożenia cywilizacyjne kształtujące warunki bytowania lasów w poszczególnych regionach.

Geograficzna zmienność rozmieszczenia lasów, warunków siedliskowych i produkcyjności siedlisk, struktury gatunkowej lasów, zgodności drzewostanów z warunkami siedliskowymi ukazane na tle podziału Polski na krainy i mezoregiony przyrodniczo-leśne.

Charakterystyka gleb, siedlisk wybranych kompleksów leśnych terenów nizin Polski północno-zachodniej na tle warunków geomorfologicznych. Puszcza Goleniowska, Puszcza Bukowa, Puszcza Darżlubska, Puszcza Koszalińska, Bory Tucholskie, Puszcza Notecka.

Charakterystyka gleb, siedlisk wybranych kompleksów leśnych terenów nizin Polski północno-wschodniej oraz środkowej na tle warunków geomorfologicznych. Puszcza Kampinoska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska.

Charakterystyka gleb, siedlisk wybranych kompleksów leśnych terenów wyżyn i kotlin Polski południowej na tle warunków geomorfologicznych. Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Solska, Puszcza Sandomierska, Lasy Roztocza, Puszcza Niepołomicka, lasy wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Bory Dolnośląskie, Bory Stobrawskie, Bory Niemodlińskie.

Charakterystyka gleb, siedlisk wybranych kompleksów leśnych terenów górskich na tle warunków geomorfologicznych. Lasy: Sudetów, Beskidów, Gorców, Pienin, Tatr oraz Bieszczadów."

"Powiązanie jednostek klasyfikacji siedliskowej na tle regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski

Zróżnicowanie warunków glebowych i siedliskowych w skali mikro. Powiązanie mikrosiedlisk z warunkami geomorfologicznymi. Znaczenie mikrosiedlisk dla zróżnicowania i bogactwa ekosystemów leśnych.

Problematyka zmienności przestrzennej właściwości gleb. Zastosowanie metod geostatystycznych - analiza wariogramów, modelowanie wariogramów ich znaczenie w modelowaniu przestrzennej właściwości gleb

Produkcyjność lasów nizinnych w Polsce - wyniki pomiarów, modelowanie, czynniki decydujące o produkcyjności najważniejszych gatunków lasotwórczych

Produkcyjność lasów wyżynnych w Polsce - wyniki pomiarów, modelowanie, czynniki decydujące o produkcyjności najważniejszych gatunków lasotwórczych

Produkcyjność lasów górskich w Polsce - wyniki pomiarów, modelowanie, czynniki decydujące o produkcyjności najważniejszych gatunków lasotwórczych

Zmienność produkcyjności lasów w różnych skalach przestrzennych"

Ćwiczenia laboratoryjne 12 godz.

Tematyka zajęć "Zapoznanie z głównymi źródłami danych geograficznych dostępnych w Internecie oraz ze sposobami ich wykorzystania i interpretacji

Udział gatunków drzew w wybranych dużych kompleksach leśnych w oparciu o mapy oraz informacje z Banku Danych o Lasach. Porównanie największych kompleksów leśnych w Polsce między sobą

Porównanie struktury własności i dominującego sposobu zagospodarowania w wybranych dużych kompleksach leśnych w oparciu o mapy oraz informacje z Banku Danych o Lasach

Intensywność użytkowania drzewostanów w wybranych dużych kompleksach leśnych w oparciu o mapy oraz informacje z Banku Danych o Lasach. Interpretacja wyników; jakie są przyczyny różnic w intensywności użytkowanie między największymi kompleksami leśnymi w Polsce

Udział starych i nowych lasów w wybranych kompleksach leśnych w oparciu o mapy oraz informacje z Banku Danych o Lasach

Waloryzacja przyrodnicza Puszcz Polski w oparciu o informacje uzyskane w trakcie wcześniejszych ćwiczeń"

Literatura:

Podstawowa

"1. Sikorska E. Geografia lasów Polski. Wyd. AR w Krakowie. 2006.

2. Zielony R., Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja Przyrodniczo-Leśna Polski 2010. CILP Warszawa"

Uzupełniająca

"1. Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja Przyrodniczo-Leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL Warszawa.

2. Lasota J., Błońska E. 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wyd. UR w Krakowie."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_GGPLP_W1 uwarunkowania przyrodnicze (ze szczególnym uwzględnieniem warunków geomorfologicznych) oraz historyczne i społeczno-gospodarcze rozmieszczenia lasów w Polsce LES1_W08, LES1_W18 RL

LES_GGPLP_W2 charakterystykę głównych kompleksów leśnych na obszarach nizinnych, wyżynnych oraz górskich pod względem cech pokrywy glebowej oraz struktury siedlisk i powiązanie tych elementów ze składem gatunkowym i walorami produkcyjnymi. LES1_W05, LES1_W08 RL

LES_GGPLP_W3 Zna zróżnicowanie pokrywy glebowej na obszarze kraju i jej powiązanie z jakością siedlisk leśnych i ich produkcyjnością LES1_W05, LES1_W08 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_GGPLP_U1 Opisać wybrane kompleksy leśne Polski z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych takich jak: struktura gleb i siedlisk na tle warunków geomorfologicznych, walory produkcyjne, struktura gatunkowa, zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych, stopień naturalności szaty roślinnej oraz ewentualne potrzeby przebudowy drzewostanów. LES1_U03, LES1_U05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_GGPLP_K2 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Test wyboru oraz uzupełnień (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział wykładów w ocenie ogólnej – 70%.

ćwiczenia.Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych (50% pkt. W celu uzyskania oceny 3,0) udział ćwiczeń w ocenie ogólnej - 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda, Jarosław Lasota, Jarosław Socha
Prowadzący grup: Anna Gazda, Paweł Hawryło, Jarosław Lasota, Paweł Netzel, Wojciech Piaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Lasota
Prowadzący grup: Anna Gazda, Paweł Hawryło, Jarosław Lasota, Elżbieta Muter, Paweł Netzel, Wojciech Piaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Lasota
Prowadzący grup: Anna Gazda, Paweł Hawryło, Paweł Netzel, Olga Orman, Wojciech Piaszczyk, Jarosław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)