Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i sieć natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F6s.BIO.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność i sieć natura 2000
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 18 godz.

Tematyka zajęć 1. Różnorodność typu alfa, beta i gamma oraz relacje między nimi. 2. Ochrona bioróżnorodności jako nowy paradygmat ochrony przyrody. 3. Założenia na których oparto koncepcję europejskiej sieci NATURA 2000. 4. Obszary ochrony ptaków i obszary ochrony siedlisk w sieci Natura 2000. 5. Relacje między wymogami sieci Natura 2000 a zasadami prowadzenia gospodarki leśnej. 6. Oceny stanu zachowania populacji gatunków i siedlisk w sieci Natura 2000. 7. Charakterystyka ważniejszych obszarów sieci Natura 2000 w Polsce. 8. Sieć Natura 2000 a problemy łączności ekologicznej w Polsce. 9. Relacja między obszarami sieci Natura 2000 a rezerwatami i parkami narodowymi.

Ćwiczenia laboratoryjne 22 godz.

Tematyka zajęć 1. Praktyczny zbiór informacji o różnorodności gatunkowej roślin naczyniowych w terenie. 2. Określenie różnorodności biologiczne alfa, beta i gamma w oparciu o zbiór zebranych danych. 3. Interpretacja różnic w poziomach różnorodności gatunkowej w wybranych obszarach. 4. Zbiór danych o różnorodności biologicznej ptaków w wybranym terenie leśnym. 5. Określenie różnorodności gatunkowej ptaków w wybranych siedliskach. 6. Określenie relacji między różnorodnością wybranych grup organizmów.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Lindenmayer D. B., Franklin J. F. 2002. Conserving Forest Biodiversity. Island Press, Washington-Covelo-London.

Uzupełniająca

"1. Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa

2. Hunter M. L. (red.) 1999. Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems. Cambridge University Press, Cambridge"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BSN_W1 Problematykę ochrony różnorodności biologicznej na różnych poziomach .organizacji przyrody oraz zna metody jej określania. Rozumie rolę obszarów sieci Natura 2000 w utrzymaniu różnorodności biologicznej w Europie LES1_W03 RL

LES_BSN_W2 Zagrożenia dla różnorodności biologicznej ze strony schematycznych sposobów gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom LES1_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BSN_U1 Prawidłowo określić różnorodność biologiczną na poziomie gatunków i zbiorowisk oraz wskazać główne zagrożenia dla różnorodności biologicznej w konkretnych przypadkach LES1_U03 RL

LES_BSN_U2 Samodzielnie zebrać w terenie dane pozwalające na ocenę różnorodności biologicznej typu alfa, beta i gamma, prawidłowo przeanalizować te dane oraz wyciągnąć z nich poprawne wnioski LES1_U03 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BSN_K1 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_BSN_K2 określenia zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony różnorodności biologicznej i uwzględnia je w swoich działaniach. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Test wielokrotnego wyboru (kryterium otrzymania oceny pozytywnej - minimum 50% odpowiedzi poprawnych); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia.Demonstracja praktycznych umiejętności (obejmujące zbierania danych o różnorodności biologicznej w terenie oraz obliczenie wskaźników różnorodności); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.