Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F5s.PRO.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii ekologicznej
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 18 godz.

Tematyka zajęć "Technologia rekultywacji leśnej – diagnoza warunków siedliskowych, dobór roślinności i sposób jej wprowadzania. Tok zabiegów i przykłady ważniejszych czynności. Tymczasowa obudowa biologiczna,

Rekultywacja na obszarach szkód górniczych oraz terenach skażonych przez przemysłowe zanieczyszczenia,

Problemy gospodarki odpadami, rekultywacja składowisk odpadów,

Przykłady zastosowania rozwiązań inżynierii ekologicznej na obiektach poprzemysłowych. Międzynarodowe wzorce rekultywacji

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego na przykładzie KWB „Bełchatów”, KWB „Turów” i KWB „Konin” wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych,

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla kamiennego na przykładzie wybranych kopalni wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych,

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu piasków podsadzkowych i siarki na przykładzie Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa” i Kopalni Siarki „Piaseczno” i „Machów” wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych,

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych,

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i gruntów skażonych ropopochodnymi wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych."

Ćwiczenia laboratoryjne 10 godz.

Tematyka zajęć "Projekt rekultywacji leśnej obiektu poprzemysłowego:

- omówienie zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektu rekultywacji leśnej,

- kształtowanie rzeźby terenu, umacnianie skarp obliczenie i opisanie parametrów projektowanego zbocza nieużytku,

- zasady doboru i wprowadzania roślinności drzewiastej i zielnej, ustalenie składów gatunkowych wprowadzanych zalesień oraz roślinności zielnej,

- ustalenie właściwej więźby, sposobu zmieszani, wprowadzania sadzonek drzew oraz nawożenia i zabiegów pielęgnacyjnych na rekultywowanym obiekcie,

- wykonanie zestawienia zbiorczego zapotrzebowania materiałowego dla rekultywowanego terenu oraz kosztorysu."

Ćwiczenia terenowe 12 godz.

Tematyka zajęć "Ćwiczenia terenowe na wybranych obiektach poprzemysłowym rekultywowanym dla leśnictwa (zwałowisko zewnętrzne KWB Bełchatów, osadniki byłych krakowskich zakładów sodowych ""Solvay"") –

zapoznanie się ze zmianami i przekształceniami środowiska przyrodniczego w wyniku działalności

wydobywczej oraz podstawowymi technologami rekultywacji i zalesienia

obiektów poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa."

Literatura:

Podstawowa "1.Krzaklewski W. 2017r., Podstawy rekultywacji leśnej., UR Kraków,

2.Pietrzykowski M., Krzaklewski W. 2009r. Rekultywacja leśna terenów wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na przykładzie Kopalni „Szczakowa”. UR Kraków. P

3. Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Pająk. M., Socha J., Ochał W., 2010. Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. red. M. Pietrzykowski, Wydawnictwo UR Kraków, , ss. 214. "

Uzupełniająca "Pietrzykowski M., Krzaklewski W. 2017. Reclamation of mine lands in Poland. Chapter 27 (in:) Bio-Geotechnologies for mine site rehabilitation, Eds: Majeti NV Prasad, Paulo Favas, and Subodh K Maiti. Elsevier, Amsterdam-Oxford-Cambridge, p. 493-513. ISBN 978-0-12-812986-9

Courtney, R., Pietrzykowski, M. 2017. Soil quality indices for evaluation of acid mine spoil. Chapter 2 (in:) Bio-Geotechnologies for mine site rehabilitation, Eds: Majeti NV Prasad, Paulo Favas, and Subodh K Maiti. Elsevier, Amsterdam-Oxford-Cambridge,p. 33 - 48. ISBN 978-0-12-812986-9

Kasztelewicz Z.,2010r. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. AGH Kraków."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PREIE_W1 Potrafi wytłumaczyć uwarunkowania formalno-prawne podstaw projektowania rekultywacji. Potrafi scharakteryzować, opisać problematykę realizowania rekultywacji na obiektach powstałych na skutek prowadzenia działalności przemysłu węgla brunatnego, węgla kamiennego, piasków i surowców skalnych, siarki, surowców skalnych, górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku i ołowiu, składowisk popiołów i odpadów komunalnych. LES1_W10 RL

LES_PREIE_W2 Potrafi opisać technologię rekultywacji leśnej, zasady doboru i wprowadzania roślinności na tereny rekultywowane. Umie wskazać tok zabiegów i opisać przykłady ważniejszych czynności. Zna metody stabilizacji techniczno-biologicznej, zadarniania i tymczasowej obudowy biologicznej obiektów o najwyższym stopniu trudności rekultywacji biologicznej, zna przykłady rozwiązań z zakresu rekultywacji stosowane w innych krajach strefy klimatu umiarkowanego. LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PREIE_U1 Umie zaprojektować i obliczyć podstawowe parametry obiektów dla których realizowana jest rekultywacja leśna. Posiada umiejętność doboru i zasad wprowadzania roślinność zielno-drzewiastej na tereny rekultywowane. Umie wykonać zestawienie zbiorcze oraz kosztorys. LES1_U11 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_PREIE_K1 Posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców naturalnych. Wykazuje dbałość o środowisko naturalne poprzez właściwe wykonanie projektu rekultywacji. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład."sprawdzian wiedzy pisemny ograniczony czasowo,

udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%."

cwl.Wykonanie projektu rekultywacji (zaliczenie na 5,0 wykonanie projektu bezbłędnie, na 4,0 wykonanie projektu z drobnymi błędami, na 3,0 wykonanie projektu z licznymi błędami, na 2,0 nie wykonanie projektu) , udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwt."zaliczenie raportu/sprawozdania z ćwiczeń terenowych (grupowe) ,

udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Justyna Likus-Cieślik, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Justyna Likus-Cieślik, Amisalu Milkias Misebo, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)