Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F5s.POZ.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć "Źródła danych dla GIS i prezentacji medialnych. Cechy danych. Ogólnodostępne dane geodezyjne i kartograficzne - możliwości wykorzystania ich dla tworzenia opracowań o tematyce leśnej i środowiskowej. Zakupy on-line danych z pzgik. Zasady tworzenia zbiorów referencyjnych geodanych – modelowanie danych, klasyfikacja, hierarchia, topologia, generalizacja geodanych.

Metody prezentacji danych przestrzennych, tworzenie map tematycznych. Układy współrzędnych, transformacje, standardy dokładności.

Technologie WebGIS, MobileGIS i możliwości zastosowania w pracach leśnych i środowiskowych. ArcGIS Online - możliwości stosowania.

Zasady prowadzenia weryfikacji i aktualizacji LMN i SILP w oparciu o nowoczesne narzędzia geoinformacyjne (np. mLas Inżynier)

Typy i charakterystyka BSP (UAV). Wprowadzenie do Prawa Lotniczego w zakresie stosowania BSP. Zasady planowania misji i nalotu BSP. Przetwarzania danych z BSP (UAV) oraz możliwości ich wykorzystania w pracach leśnych i środowiskowych np. do celów aktualizacji LMN lub SILP"

ćwiczenia 24 godz:

"Kalibracja rastrów (nadawanie georeferencji), transformacja map cyfrowych do układów: PL-1992/PL-2000/ UTM 34, WGS84 - zobrazowań satelitarnych oraz transformacja między układami odniesienia (np. WGS84>UTM>PL19920)

Wykorzystanie w projekcie GIS geodanych udostępnianych w formie usług sieciowych WMS/ WFS/ WMTS przez Geoportal.gov.pl oraz inne serwery mapowe.

Wektoryzacja archiwalnych geodanych, edycja i kontrola poprawności topologicznej warstwy punktowej liniowej i poligonowej.

Wybrane analizy przestrzenne GIS i metody prezentacji kartograficznych dla potrzeb opracowania map tematycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.

Wykorzystanie technologii GIS, WebGIS, MobileGIS, GNSS, baz danych geometrycznych i atrybutowych, modeli wysokościowych, zdjęć i orotfotomap RGB/CIR do interpretacji i pozyskania informacji kontekstowej i geometrycznej dla weryfikacji i aktualizacji LMN i SILP. Praca z geodanymi pozyskanymi z Banku Danych o Lasach (np. ściąganie map numerycznych, kwerdenty, raporty o lesistości).

ArcGIS Online – tworzenie prezentacji kartograficznych on-line. Wybór mapy bazowej oraz warstw wektorowych. Import przygotowanych samodzielnie warstw wektorowych oraz warstw z innych źródeł np. LMN, obszary chronione, Natura 2000 itp. Import zdjęcia fotograficznego z geolokalizacją, diagramów, czy opisów, tworzących interaktywną mapę.

Wizualizacja w ArcGIS Online – styl mapy, symbolika obiektów. Zapis mapy jako elementu w zasobach aplikacji ArcGIS Online, konfigurować właściwości mapy i warstw oraz udostępnienie mapy publicznie."

"Aktualizacja LMN oraz SILP w oparciu o nowoczesne narzędzia geoinformacyjne (np. mLas Inżynier, LasInfo; TAXUS SI). Integracja wyników w projekcie GIS.

Wprowadzenie do wykorzystanie BSP (UAV) w leśnictwie (wysokorozdzielcze ortofotomozaiki, mapy wysokościowe) oraz chmury punktów i obiektów 3D (OBJ).

Integracja danych BSP w projekcie GIS w zakresie tematyki leśnej, w tym proces aktualizacji LMN i SILP w oparciu o ortofotomapy z BSP."

Ćwiczenia terenowe: 6 godz.

Tematyka zajęć "Pozyskiwanie danych liniowych, punktowych oraz poligonowych dla potrzeb ich prezentacji w rozwiązaniach mobilnych i desktop: ArcGIS Online (Esri) na podstawie aktualnych ortomozaik UAV. Collector for ArcGIS (Esri)

Aktualizacja LMN oraz SILP w oparciu o fotointerpretację i digitalizację aktualnych ortomozaik lotniczych UAV z wykorzystaniem narzędzi (np. mLas Inżynier, LasInfo; Taxus SI). Weryfikacja terenowa i aktualizacja geodanych w oparciu o metody nawigacji i pomiaru GNSS."

Literatura:

Podstawowa "1. Longley P. , Goodchild M. , Maguire D. , Rhind D. 2007. GIS. Teoria i praktyka PWN

2. Okła K. (Ed.) 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa

3. Przewłocki S. 2013. Geomatyka. Wydawnictwa Naukowe PWN."

Uzupełniająca "1. Kraak M. J., Ormeling F. 1998. Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

2. Litwin L., Myrda G. 2006. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion

3. Szczepkowski M., Bartkiewicz B., Kruszewski P., 2016. Drony – teoria i praktyka. KaBe."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_PPWGL_W1 Zna charakterystykę geodanych referencyjnych i rejestrów zgromadzonych w PZGiK takich jak: Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO), Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), Baza Danych VMap L2, mapa zasadnicza i mapy topograficzne, ortofotomapy lotnicze, dane o charakterze katastralnym, dane, numeryczne modele wysokościowe i inne produkty skanowania laserowego. Zna zasady tworzenia geodanych – modelowanie danych, klasyfikacja, hierarchia, topologia, generalizacja. Potrafi scharakteryzować układy współrzędnych płaskich i wysokościowych w Polsce i na świecie, zna transformacje pomiędzy układami. Zna metody prezentacji/wizualizacji danych przestrzennych oraz zasady tworzenia map tematycznych. LES1_W02 RL

LES_PPWGL_W2 Zna technologie WebGIS, MobileGIS i możliwości zastosowania w gospodarce leśnej i zastosowaniach środowiskowych. Zna możliwości zastosowania oprogramowania ArcGIS Online (Esri). LES1_W02 RL

LES_PPWGL_W3 Zna zasady prowadzenia weryfikacji i aktualizacji bazy geometrycznej LMN oraz atrybutowej SILP w oparciu o nowoczesne narzędzia geoinformacyjne (np. mLAS Inżynier). LES1_W02 RL

LES_PPWGL_W4 Zna typy i charakterystykę Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Zna zasady planowania misji i nalotu BSP (dron) – manualnie i półautomatycznie. Zna zasady przetwarzania danych pozyskanych z misji fotogrametrycznych BSP oraz możliwości ich wykorzystania w leśnictwie i ochronie przyrody (np. zobrazowania wielospektralne) i m. in. w procesie aktualizacji LMN oraz SILP LES1_W02 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_PPWGL_U1 "Potrafi pozyskać i dokonać analizy danych geodezyjnych i kartograficznych pod kątem ich możliwości wykorzystania dla tworzenia opracowań kartograficznych w zakresie tematyki leśnej i środowiskowej.

Potrafi zintegrować różne geodane w projekcie GIS. Potrafi wykonać kalibrację rastrów, dokonać transformacji map i obrazów rastrowych do układu odniesienia oraz pomiędzy układami odniesienia. Potrafi wykorzystać geodane udostępniane w formie serwisów WMS oraz WFS. Tworzy cyfrowe mapy tematyczne w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody." LES1_U02 RL

LES_PPWGL_U2 Potrafi praktycznie wykorzystać technologie GIS, WebGIS, MobileGIS, GNSS, baz danych geometrycznych i atrybutowych, modele wysokościowe, zdjęcia lotnicze, zobrazowania BSP/UAV i orotfotomapy RGB/CIR do interpretacji i pozyskania informacji kontekstowej i geometrycznej. Potrafi korzystać z ArcGIS Online Esri. LES1_U02 RL

LES_PPWGL_U3 Potrafi wybrać i przeprowadzić analizy przestrzenne oraz metody wizualizacji kartograficznej dla potrzeb realizacji prac z zakresu leśnictwa w szczególności weryfikacji i aktualizacji LMN i SILP. Potrafi zweryfikować i zaktualizować LMN oraz SILP w oparciu o nowoczesne narzędzia geoinformacyjne (np. mLAS Inżynier, LasInfo, FUGRO Viewr LiDAR). LES1_U02 RL

LES_PPWGL_U4 Potrafi przetworzyć dane pozyskane BSP (UAV) oraz wykorzystać je w pracach leśnych i środowiskowych m.in. w zakresie aktualizacji baz geometrycznych LMN oraz domeny atrybutowej SILP (np. skład gatunkowy, zdrowotność drzewostanów). LES1_U02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_PPWGL_K1 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład. Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

cwl."Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

cwt.Demonstracja praktycznych umiejętności. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Wojciech Krawczyk, Rafał Sosnowski, Marta Szostak, Piotr Wężyk, Monika Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Wojciech Krawczyk, Marta Szostak, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)