Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeochemia węgla w ekosystemach leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.066.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia węgla w ekosystemach leśnych
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony obiegowi węgla organicznego w ekosystemie leśnym oraz jego konsekwencji dla zmian klimatycznych, żyzności siedlisk, a w szczególności mechanizmów pozwalających regulować zawartość materii organicznej w glebach. Tematyka zajęć jest w dużej mierze oparta o relatywnie nowe poglady w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów obejmuje:

1. Cykl biogeochemiczny węgla w ekosystemach lądowych, zmiany

klimatyczne związane z antropogeniczną emisją CO2, sekwestracja węgla w ekosystemach lądowych.

2. Związek pomiędzy obiegiem węgla a przebiegiem procesów metabolizmu ekosystemów leśnych. Wpływ materii organicznej na żyzność i inne właściwości gleby

3. Glebowa materia organiczna i jej funkcje– poglądy dotychczasowe i nowe poglądy na kierunki przemian, kontrowersje.

4. Metody oznaczeń i biomasy, modelowanie dynamiki biomasy, badań materii organicznej w glebie, zapas węgla organicznego w glebach Polski ze szczególnym.

5. Mechanizmy stabilizacji materii organicznej w glebie, źródła, kierunki przepływu, metody badań.

6. Dynamika akumulacji węgla w ekosystemach leśnych odtwarzanych na zdegradowanych terenach poprzemysłowych

7. Seminarium - nowe trendy w badaniach – wątpliwości, nowe problemy, nowe możliwości (prezentacje i dyskusja panelowa w podgrupach)

Literatura:

Podstawowa

1. Gruba, P., Socha, J., Błońska, E., Lasota, J., 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Sci. Total Environ. 521–522, 90–100.

2. Jandl R, Lindner M, Vesterdal L, Bauwens B, Baritz R, Hagedorn F, Johnson DW, Minkkinen K, Byrne KA. How strongly can forest management influence soil carbon sequestration? Geoderma 2007;137:253–268.

3. Six J, Conant R, Paul E, Paustian K. Stabilization mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. Plant Soil 2002 ;241:155–176.

4. Vesterdal L, Clarke N, Sigurdsson BD, Gundersen P. Do tree species influence soil carbon stocks in temperate and boreal forests? For Ecol Manage 2013;309:4–18.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Opisuje poszczególne etapy obiegu węgla organicznego w ekosystemie leśnym LES1_W05 R

Wskazuje możliwości zwiększenia akumulacji C w poszczególnych etapach obiegu, lub możliwości redukcji strat C z systemu, LES1_W05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Ma świadomość ważności problemu i rozumie, że istnieje możliwość wpływu na bilans węgla w ekosystemie oraz znaczenia tego faktu dla środowiska LES2_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Zaliczenie w formie indywidualnego zadania obliczeniowo-opisowego, zaliczenie powyżej 60% punktów

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)