Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeochemia węgla w ekosystemach leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.048.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia węgla w ekosystemach leśnych
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony obiegowi węgla organicznego w ekosystemie leśnym oraz jego konsekwencji dla zmian klimatycznych, żyzności siedlisk, a w szczególności mechanizmów pozwalających regulować zawartość materii organicznej w glebach. Tematyka zajęć jest w dużej mierze oparta o relatywnie nowe poglady w tej dziedzinie.

Pełny opis:

1. Cykl biogeochemiczny węgla w ekosystemach lądowych, zmiany klimatyczne związane z antropogeniczną emisją CO2, sekwestracja węgla w ekosystemach lądowych.

2. Związek pomiędzy obiegiem węgla a przebiegiem procesów metabolizmu ekosystemów leśnych. Wpływ materii organicznej na żyzność i inne właściwości gleby

3. Glebowa materia organiczna i jej funkcje– poglądy dotychczasowe i nowe poglądy na kierunki przemian, kontrowersje.

4. Mechanizmy stabilizacji materii organicznej w glebie, źródła, kierunki przepływu, metody badań.

5. Metody oznaczeń i biomasy, modelowanie dynamiki biomasy, badań materii organicznej w glebie, zapas węgla organicznego w glebach Polski ze szczególnym.

6. Dynamika akumulacji węgla w ekosystemach leśnych odtwarzanych na zdegradowanych terenach poprzemysłowych

7. Nowe trendy w badaniach – wątpliwości, nowe problemy, nowe możliwości (prezentacje i dyskusja panelowa w podgrupach)

Literatura:

Publikacje z zakresu przedmiotu

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT:

Opisuje poszczególne etapy obiegu węgla organicznego w ekosystemie leśnym LES1_W05

Wskazuje możliwości zwiększenia akumulacji C w poszczególnych etapach obiegu, lub możliwości redukcji strat C z systemu LES1_W05

Ma świadomość ważności problemu i rozumie że istnieje możliwość wpływu na bilans węgla w ekosystemie oraz znaczenia tego faktu dla środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie indywidualnego zadania obliczeniowo-opisowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)