Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z klimatologii leśnej (j.niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.027.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z klimatologii leśnej (j.niemiecki)
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

Podstawy współczesnej wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w atmosferze ziemskiej, decydujących wespół z podłożem o jakości siedliska, w którym rozwijają się i funkcjonują biocenozy leśne. Zrozumienie roli i znaczenia elementów oraz zjawisk meteorologicznych w kształtowaniu warunków leśnych siedlisk oraz identyfikacja i rozumienie zagrożeń, jakie mogą nieść one ze sobą dla zbiorowisk leśnych.

Pełny opis:

Wykłady.

W1. Pojęcie meteorologii i klimatologii. Omówienie składu powietrza, struktury i budowy atmosfery (Begriff der Meteorologie und Klimatologie. Zusammensetzung der Luft, Struktur der Atmosphäre).

W2. Światło i las. Napromieniowanie i wypromieniowanie ziemi. Albedo powierzchni ziemi. Bilans promieniowania atmosfery. (Licht und Wald. Die Einstrahlung und Ausstrahlung der Erde. Reflexion an der Erdoberfläche. Strahlungshaushalt der Atmosphäre).

W3. Wiatry lokalne, lądowe i nadmorskie. Wiatr gór i dolin. Monsuny. Fen. (Lokale Winde – Land- und Seewinde. Berg- und Talwind. Monsune und Föhn).

W4. Klimat siedliska. (Standortklima).

W5. Klimat drzewostanu. (Bestandsklima).

Ćwiczenia laboratoryjne.

C1. Pomiary wiatru. Kierunek i siła wiatru. (Der Wind und Messungen. Windrichtung und Windstärke - Messungen).

C2. Przewidywanie późnych i wczesnych przymrozków. Susze. Burze. (Prognosen - Spät- und Frühfröste. Dürrezeiten. Sturmgefahren.

C3. Pożary lasu - przewidywanie. (Waldbrände und Prognosen).

C4. Pomiary temperatury powietrza i gleby. Przepływ ciepła. (Temperaturmessung. Die Temperaturen im Boden. Temperatur der Luft. Wärmeübertragung.).

C5. Pomiary temperatury przygruntowej warstwy powietrza. Pomiar temperatury roślin. (Messung der Temperatur der bodennahen Luftschicht. Temperaturmessung der Pflanze).

C6. Pomiar i obserwacja opadów atmosferycznych. (Messung und Beobachtung der Hydrometeore und Niederschlage).

C7. Pomiary wilgotności powietrza. (Messungen der Luftfeuchtigkeit).

C8. Pomiary parowania i zachmurzenia. (Messungen der Verdunstung, Wolkengattung).

C9. Pomiary promieniowania i albeda. (Messung der Strahlung und Albedo).

C10. Pomiary ciśnienia powietrza. (Luftdruckmessung).

Literatura:

Leitfaden fur Studenten der Forstwissenschaften und fur Forstfachschuler. Deutscher Bauernverlag.

Bernyi D. 1987. Mikroklimatologie der Bodennahen Atmosphare. Akademiai Kiado. Budapest.

Bode W., Hohnhorst M. 1994. Waldwende vom Foersterwald zum Naturwald. Verlag C.H. Beck, Muenchen.

Geiger R. 1961. Das Klima der bodennahen Luftschicht. Ein Lehrbuch der Mikroklimatologie. Friedr. Vieweg&Sohn, Braunschweig

Woelfle M. 1959. Waldbau und Forstmeteorologie. Verlag J. Neumann Berlin.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

EW1. Definiuje pojęcia dotyczące elementów, zjawisk i procesów atmosferycznych decydujących o wzroście, rozwoju i stabilności drzewostanu.

EW2. Tłumaczy wpływ czynników abiotycznych na ekosystem leśny i rozróżnia wynikające z tego tytułu zagrożenia.

Umiejętności.

EU1. Obsługuje urządzenia i instrumenty do pomiarów meteorologicznych.

EU2. Oblicza podstawowe wskaźniki klimatyczne.

Kompetencje.

EK1. Potrafi pracować w grupie i współdziałać w realizacji wyznaczonych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń - demonstracja praktycznych umiejętności pomiarów z uwzględnieniem aktywności.

Kompetencje:

Ocena pracy w zespole.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)