Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalne metody oceny jakości gleb, wody i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.008.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody oceny jakości gleb, wody i roślin
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa Leśnego
Grupy: OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 1, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka kursu jest skoncentrowana na zastosowaniu zaawansowanej aparatury w badaniach środowiskowych gleby, wody, powietrza i materiału roślinnego. Kurs będzie oparty na urządzeniach badawczych dostępnych w Laboratorium Katedry Gleboznawstwa Leśnego i Katedry Ekologii Lasu. Studenci zapoznają się z zarówno z teoretyczną jak i praktyczną stroną przeprowadzenia analiz nieuwzględnionych dotychczas w innych kursach. Ze względu na wymaganą specjalizację w obsłudze sprzętu, samo zastosowanie aparatu będzie przedstawione przez przeszkolonego pracownika w formie demonstracji, natomiast studenci, mają zapoznać się z teoretycznymi podstawami poszczególnych analiz i wziąć udział w przygotowaniu próbek do analiz. Tematyka ćwiczeń i wykładów będzie również dotyczyć interpretacji i zastosowania uzyskanych wyników do oceny jakości środowiska w pracach badawczych czy ekspertyzach.

Pełny opis:

Wykłady

1. Teoretyczne podstawy oznaczeń instrumentalnych Podstawy konstrukcyjne aparatury badawczej przewidzianej w programie ćwiczeń. Wykorzystane zasady i prawa fizyki i chemii. Zasady zachowania czystości analitycznej na kolejnych etapach prowadzonych analiz. Możliwości i ograniczenia metod omawianych metod i sprzętu badawczego. (2 godziny)

2. Ocena, wykorzystanie zastosowanie wyników analiz laboratoryjnych. Zestawienie wyników uzyskanych podczas ćwiczeń. Omówienie uzyskanych wyników na tle szerokiego spektrum wartości uzyskiwanych zwykle w tego typu badaniach. Zastosowanie uzyskanych wyników. Omówienie zależności pomiędzy danymi z różnych analiz. Zależność pomiędzy oznaczeniami gleba-woda-roślina. (2 godziny)

Ćwiczenia kameralne

1. Metody pobierania i przygotowania prób do oznaczeń. Pobieranie próbek gleb w terenie, różne metody, pobieranie prób roztworu glebowego i wody gruntowej, przechowywanie i transport próbek, zasady pobierania i przygotowania materiału roślinnego. (2 godziny). (L).

2. Oznaczanie form całkowitych węgla, azotu i siarki w glebach i materiale roślinnym (aparat LECO). Przygotowanie prób i wykonanie oznaczenia. Metody oznaczania różnych form azotu (aparaty KJELTEC, FIA, CARRY). Ocena uzyskanych wyników. (2 godziny). (L).

3. Oznaczanie makro i mikroelementów oraz zanieczyszczeń w glebach, wodzie i aparacie asymilacyjnym. Przygotowanie próbek i ekstraktów. Demonstracja oznaczenia (aparaty ASA, ICP). Ocena uzyskanych wyników. (2 godziny). (L).

4. Oznaczanie właściwości roztworów glebowych i wody. Analiza kationów (aparaty ASA, ICP, CARY, FIA), oznaczanie anionów (DIONEX). Ocena uzyskanych wyników. (2 godziny). (L).

5. Metody miareczkowe. Oznaczenie różnego rodzaju kwasowości gleb i roztworów, buforowości (TITRATOR). Omówienie alternatywnych metod oznaczania lub szacowania właściwości gleb, roztworów i materiału roślinnego. (2 godziny). (L).

6. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń (1 godzina). (L).

Literatura:

OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

WRB (World Reference Base For Soil Resources). 1998. FAO, ISRIC and ISSS.

ICP Forest (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forest). Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollutions on forests. Part III. Sampling and analysis of soil.

BUURMAN P., VAN LAGEN B., VELTHORST E.J. 1996: Manual for soil and water analysis. Backhuys Publishers Leiden.

ASA-SSSA. 1982. Methods of soil analysis. Monograph no. 9, 2nd edition. WI, USA.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje wybrane metody analizy gleby i wody

Wskazuje optymalne zastosowania i ograniczenia omówionych metod

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)