Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia i pielęgnacja drzew

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.004.SI.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgnacja drzew
Jednostka: Zakład Użytkowania Lasu i Drewna
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu oceny stanu zdrowotnego drzew oraz zaprojektowania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych, sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i wykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami Wydziałów Ochrony Środowiska jednostek administracji państwowej. Elektyw obejmuje cykl wykładów oraz zajęcia praktyczne w terenie (założeniu parkowym).

Pełny opis:

Rodzaje i funkcje terenów zielonych. Formy założeń ogrodowych. Warunki projektowania i utrzymania terenów zieleni. Inwentaryzacja parków i obiektów przyrodniczych. Ewidencja zabiegów pielęgnacyjnych. Zasady sporządzania ekspertyz i ocen stanu zdrowotnego oraz projektowanych zabiegów. Ochrona drzew i krzewów w prawie administracyjnym. Obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady realizacji inwestycji. Warunki uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Stawki opłat oraz kary pieniężne za usunięcie drzew i krzewów oraz niszczenie zieleni.

Zabiegi pielęgnacyjne i techniczne w koronach drzew. Mechanizmy obronne drzew i krzewów. Zasady wykonania oraz rodzaje cięć przyrodniczych (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające). Zasady wykonania oraz rodzaje cięć nieprzyrodniczych (cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych, cięcia techniczne w energetyce i komunikacji, cięcia techniczne w budownictwie, uzyskanie form sztucznych). Terminy oraz technika wykonania zabiegu. Reakcje drzew na cięcia w koronach. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach w części odziomkowej i podziemnej. Leczenie i pielęgnacja ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Prace pielęgnacyjno-zabezpieczające przy korzeniach drzew. Zabezpieczenie drzew na terenie inwestycji budowlanych. Przesadzanie drzew starszych oraz ich pielęgnacja. Zieleń wysoka na obszarach miejskich.

Wzmocnienia i zabezpieczenia mechaniczne pni oraz koron drzew. Metody pracy w koronach drzew. Wyposażenie techniczne (maszyny, narzędzia, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości). Zasady organizacji prac. Zagospodarowanie i obrót odpadami zielonymi.

Diagnostyka stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Przegląd metod oceny kondycji drzew i wad budowy drewna i możliwości ich zastosowania.

Literatura:

Bartosiewicz A. 1986. Urządzanie terenów zieleni. ISBN 83-02-02349-3. WSiP. Warszawa.

Bartosiewicz A., Siewniak M. 1976: Pielęgnowanie drzew ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

Chachulski Z. 1992: Chirurgia drzew. Lerovil, Warszawa.

Chachulski Z. 1995: Materiały stosowane przy pielęgnowaniu drzew. Maszynopis.

Chachulski Z. 2000: Chirurgia i pielęgnacja drzew. Wydawnictwo Legraf, Warszawa.

Dujesiefken D., Kowol T., Liese W. 1988: Vergleich der Schnittfuhrung bei der Astung von Linde und Rosskastanie. AFZ Wald 13.

European Treeworker 2004. Patzer Verlag, Berlin-Hannover.

Giefing D. F. 1999: Podkrzesywanie drzew. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Gross W. 2002. European treeworker. Patzer-Verlag. ISBN 3-87617-103-2. Berlin-Hanower.

Haller J. 1957: Tree care. The Macmilian Company, New York USA.

Haller J. 1977: Tree care. Theodore Audel & CO. Indianapolis, USA.

Kolařik J., Wessolly L. 2001. SIA (Static Integrated Assessment). Přiručka uživatele. Schola Arboricultura S.R.O.

Kosmala M. 2007. Najnowsze sposoby badania i oceny stanu zdrowotnego drzew. Uprawa i Ochrona Drzew. 17: 43-51.

Pilard-Landeau B., Piat J. 1991: L’elagage du hetre Comparaison d’outils. Bulletin Technique n. 19.

Shigo A.L. 1986. A new tree biology, and trees. Associates, Durham, New Hampshire. USA.

Siewniak M. 1989: Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych. Komunikaty Dendrologiczne, Warszawa.

Siewniak M. 2010. Pielęgnowanie drzew – dzisiaj. Uprawa i Ochrona Drzew. 21: 5-13.

Siewniak M., Gędzior J. 1987: Topole w mieście. Komunikaty Drendrologiczne, nr 6/87.

Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer Verlag, Berlin-Hannover.

Skup A. 1995: Pielęgnacja i ochrona drzew. Polskie Towarzystwo Chirurgów drzew, Prudnik.

Soutrenon A. 1991: Elagage artificiel et problemes phytosanitaires chez les feuillus. Bulletin Technique, n. 19.

Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress Sp. Z o.o. Warszawa.

Szewczyk G., Czernik Z. 1998. Przegląd wybranych metod diagnostycznych oceny stanu zdrowotnego drzew. Drzewa, krzewy, park. 1.

Tomanek J. 1980: Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować rodzaje i funkcje terenów zielonych oraz definiować formy założeń ogrodowych, wskazać sposoby inwentaryzacji parków i obiektów przyrodniczych oraz zaproponować właściwy sposób ewidencji zabiegów pielęgnacyjnych. W zakresie ochrony drzew i krzewów w prawie administracyjnym powinien zdefiniować obowiązki właściciela nieruchomości oraz warunki uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymieniać zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz w obrębie systemów korzeniowych w powiązaniu z mechanizmami obronnymi drzew i krzewów.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie scharakteryzować wzmocnienia i zabezpieczenia mechaniczne pni oraz koron drzew,

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować metody pracy w koronach drzew oraz opisać niebędne wyposażenie techniczne przy tego typu pracach. Powinien zdefiniować zasady organizacji prac.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przeprowadzić pełną diagnostykę stanu zdrowotnego drzew i krzewów oraz umieć zinterpretować uzyskane wyniki. Powinien umieć sporządzać arkusze ocen oraz umieć krytycznie ocenić wykonane zabiegi pielęgnacyjno-techniczne.Umiejętność przeprowadzenia oceny stanu zdrowotnego drzew oraz zaprojektowania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych; umiejętność sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i wykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami Wydziałów Ochrony Środowiska jednostek administracji państwowej.

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest świadomy roli i znaczenia zieleni zorganizowanej miejskiej i parkowej

Metody i kryteria oceniania:

wykład

Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętność podsumowania. Rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

ćwiczenia terenowe

Zaliczenie projektu grupowe, ocena prezentacji ustnej. Rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, wykonanie projektu

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.