Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia drzew leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.002.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia drzew leśnych
Jednostka: Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Grupy: OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 3, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zastosowanie metod i technik biotechnologicznych przydatnych w praktyce gospodarstwa leśnego .

Przedstawiane są technologie mikrorozmnażania drzew leśnych, techniki sztucznych nasion, wybrane zagadnienia z genetyki molekularnej, genomiki funkcjonalnej drzew leśnych- mapowania loci warunkujących cechy jakościowe i ilościowe, genomiki porównawczej, identyfikacji czynników chorobotwórczych metodami diagnostyki molekularnej oraz transgenezy i tworzenia drzew genetycznie modyfikowanych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu: omówienie zakresu wykładów, podstawowe definicje stosowane w biotechnologii, kontrowersje wokół biotechnologii.

Kultury in vitro: warunki prowadzenia kultur, rodzaje technik in vitro.

Mikrorozmnażanie drzew leśnych: metody i warunki rozmnażania wegetatywnego drzew leśnych, kultura pędów bocznych, kultura pąków przybyszowych, somatyczna embriogeneza.

Technologia sztucznych nasion: etapy produkcji, nasiona sztuczne nieotoczkowane oraz otoczkowane w hydrożelach, przyszłość technologii sztucznych nasion.

Wstęp do genetyki molekularnej: definicja markera i polimorfizmu, rodzaje i funkcje markerów DNA.

Genomika funkcjonalna drzew leśnych: konstrukcja map genetycznych, charakterystyka położenia i funkcji genów, mapowanie loci warunkujących cechy jakościowe i ilościowe.

Genomika porównawcza drzew leśnych: mapowanie porównawcze, analiza podobieństwa genetycznego, ustalenie tożsamości genetycznej drzew, selekcja za pomocą markerów.

Diagnostyka molekularna roślin drzewiastych: metody wykrywania obecności czynników chorobotwórczych, wykrywanie i identyfikacja czynników chorobotwórczych oparte na hybrydyzacji, reakcji PCR oraz metodzie RFLP, skuteczność stosowania markerów molekularnych w diagnostyce chorób roślin.

Rośliny o nowych cechach: metody wytwarzania roślin o nowych cechach, selekcja roślin w kulturach in vitro.

Transgeneza: izolowanie i charakterystyka genów, tworzenie konstrukcji genowych, wektorowe oraz bezwektorowe metody wprowadzania genów do rośliny, identyfikacja i selekcja roślin transgenicznych w kulturze in vitro.

Roślinne kultury in vitro: przygotowanie pożywek stosowanych w kulturach stałych (MS, B5), etapy prowadzenia kultury, pasaż wybranego gatunku roślin

Techniki molekularne: izolacja DNA metodą CTAB, reakcja PCR, elektroforeza w żelu agarozowym

Przygotowanie projektu badawczego: określenie problemu badawczego, zaprojektowanie laboratorium, wybór materiału badawczego oraz urządzeń niezbędnych do analiz, schemat przebiegu pracy laboratoryjnej, przewidywane wyniki badań

Transgenika: zaznajomienie się z technikami transgeniki roślin.

Literatura:

Małolepszy S. 2007. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Sabor J. (red.) 2006. Elementy genetyki i dodowli selekcyjnej drzew leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Węgleński P. 2002. Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Avise J.C. 2008. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego (uzupełniająca). Brown T.A. 2009. Genomy. Wyd. PWN Nowa (uzupełniająca).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego dla produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych.

Ma rozszerzoną wiedzę o hodowli roślin drzewiastych i biotechnologii środowiska.

Ma pogłębioną wiedzę na temat wykorzystania technik biotechnologicznych w doskonaleniu roślin leśnych i biotechnologii środowiska.

Umiejętności:

Umiejętność zastosowania wybranych technik biotechnologicznych do praktycznego leśnictwa w zakresie kultur in vitro, zastosowania markreów DNA, konstrukcji map genetycznych i mapowania porównawczego.

Umiejętność zastosowania reakcji PCR oraz wybranych markerów DNA w diagnostyce chorób drzew leśnych.

Nabywa umiejętność wykorzystania wektorowych i bezwektorowych metod transgenetyki w celu uzyskania GMT.

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie zastosowania biotechnologii leśnej.

Potrafi określić priorytety badawcze i aplikacyjne w zakresie gromadzenia genetycznej zmienności drzew.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)