Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie gospodarstwem leśnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.ZARZA.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie gospodarstwem leśnym
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie złożonej struktury organizacji i nabycie umiejętności kierowniczych przez podejmowania skutecznych decyzji, planowanie, organizowanie i motywowanie podległych pracowników.

Pełny opis:

Wykłady 6 godz.

Tematyka zajęć Cykl działania zorganizowanego i organizowanie działań w leśnictwie. Struktura organizacji. Typy i kształtowanie struktur w leśnictwie

Pojecie i klasyfikacja decyzji. Proces decyzyjny w modelu monoracjonalnym. Modele: organizacyjny, kosza na śmieci i polityczny. Podejmowanie decyzji w leśnictwie.

Definicja motywacji i jej zadania w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz jakości wykonywanych zadań. Wybrane teorie motywacji: behawioralne, psychodynamiczne, poznawcze, treści. Rola motywacji w pracy leśnika.

Metody planistyczne. Plany techniczo-gospodarcze w leśnictwie. Rola biznes planów jako narzędzia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla gospodarstwa leśnego.

Pojęcie kontroli i jej zadania w procesie kierowania i zarządzaniu. Klasyfikacja działań kontrolnych. Proces kontroli - elementy składowe i projektowanie. Zadania kontroli w zarządzaniu gospodarstwem leśnym oraz kształtowaniu funcji lasu.

Proces kierowania. Style kierowania. Funkcje i role kierownicze w zarządzaniu gospodarstwem leśnym. Patologie kierownicze. Jak być dobrym kierownikiem?

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 6 godz.

Proces decyzyjny w modelu monoracjonalnym. Przygotowanie i analiza, wraz z typologią wybranego procesu decyzyjnego w gospodarstwie leśnym.

Analiza przykładu motywacji pracownika leśnictwa w oparciu o teorie motywacji.

Biznes plan - przygotowanie aplikacji o zewnętrzne środki finansowe.

Literatura:

Podstawowa

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red), Zarządzanie Teoria i praktyka, .PWN, Warszawa 2013

Uzupełniająca

1. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2014

2. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWN, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Posiada wiedzę dotyczącą istoty i roli zarządzania dla funkcjonowania gospodarstwa leśnego. LES1_W15 R

Zna funkcje kierownicze: podejmowanie decyzji, motywowanie, planowanie, organizowanie i kontrolę. LES1_W15 R

Posiada wiedzę o procesie kierowania oraz stylach kierowania i zadaniach realizowanych na różnych szczeblach kierowania w gospodarstwie leśnym. LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Posiada umiejętność działania zorganizowanego. Podejmuje racjonalne decyzje. Identyfikuje i klasyfikuje decyzje oraz modele decyzyjne. LES1_U17 R

Identyfikuje i klasyfikuje teorie motywacyjne. Potrafi motywować siebie i osoby podległe. Posiada umiejętność zarządzania czasem oraz organizacji pracy zespołu. LES1_U17 R

Tworzy plany przy użyciu różnych metod. LES1_U16 R

Identyfikuje, klasyfikuje i analizuje metody kontroli. Projektuje proces kontroli dla podmiotów działających w leśnictwie. LES1_U17 R

Potrafi organizować pracę zespołu, formułować zadania wydawać polecenia, koordynować i oceniać wykonanie zadań oraz wskazywać i poprawiać błędy podwładnych. LES1_U16 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi organizować pracę zespołu, formułować zadania wydawać polecenia, koordynować i oceniać wykonanie zadań oraz wskazywać i poprawiać błędy podwładnych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES1_K01 R

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka, związanych z kierowaniem. Rozumie skutki ekonomiczne i społeczne decyzji podejmowanych w organizacjach działających w leśnictwie. LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test uzupełnień, test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte (minimum 50% możliwych do uzyskania punktów plus 1 punkt w celu uzyskania oceny pozytywnej) .Udział oceny z zaliczenia wykładów wynosi 50% oceny końcowej.

cwl.Ocena wykonanych przez studentów indywidualnie (2) lub grupowo prac projektowych (6) oraz obliczeniowych (2). Zaliczenie ćwiczeń jest średnią ocen z prac, pod warunkiem, że wszystkie oceny są pozytywne. .Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych wynosi 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.