Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustawodawstwo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.UOCHSR.SI.LLSON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo ochrony środowiska
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć Rozwój norm prawnych ochrony przyrody i środowiska do początku XX wieku

Koncepcje ochrony przyrody i środowiska oraz rozwój ustawodawstwa w Polsce w okresie międzywojennym i powojennym do 1989 r.

Ustawa prawo ochrony środowiska. Zakres obowiązywania ustawy. Ochrona zasobów środowiska. Ustawy i przepisy szczegółowe, relacje między Ustawą Prawo ochrony środowiska a ustawami szczegółowymi, w tym: Ustawą prawo wodne, Ustawą prawo geologiczne i górnicze, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o lasach, Ustawą prawo łowiecki, Ustawą o ochronie zwierząt, Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska Państwowy monitoring środowiska Wykonywanie zadań w zakresie poważnych awarii Przepisy karne

Zasady dotyczące gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Ustawa prawo ochrony środowiska. Programy ochrony przyrody. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska. Postępowanie w sprawach ocen oddziaływania na środowisko. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji.

Ustawa prawo ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama. Ochrona zwierząt oraz roślin. Ograniczenia sposobu korzystania z środowiska w związku z ochroną środowiska. Środki prawno finansowe w realizacji ochrony środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Odpowiedzialność karna i administracyjna. Organy administracji do spraw ochrony środowiska. Instytucje ochrony środowiska. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Literatura:

Podstawowa Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) - zaktualizowana

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r.. (Dz.U. 91.77.335 z dnia 29 sierpnia 1991 r.) - zaktualizowana

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) - zaktualizowana

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 199. poz. 1227 - zaktualizowana

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

ma elementarną wiedzę na temat pojęć, zasad i norm oraz przepisów dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, certyfikacji gospodarki leśnej, gospodarowania i zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, rozumie prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania jakością oraz zasady ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy i inne opracowania związane z leśnictwem i prowadzeniem gospodarki leśnej LES1 _U16 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)