Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.OCHSRO.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie:Umiejętność oceny stopnia zagrożenia środowiska (powietrze, woda, gleba) oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. W trakcie przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat podstaw prawnych z zakresu ochrony środowiska, wielkości i stanu oraz ochrony zasobów naturalnych, oceny stopnia zagrożenia środowiska (powietrza, wód, gleb) i sposobów zapobiegania tym zagrożeniom, umiejętność pozyskania, analizy i prezentacji danych na temat stanu środowiska (raporty, akty prawne, normy).

Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć Cele i zadania ochrony środowiska - najważniejsze definicje (środowisko , ochrona środowiska itp); Zasoby przyrody i problemy ich wyczerpywania się. Straty zasobów powodowane przez ich eksploatację i użytkowanie. Zasady racjonalnej gospodarki i ochrona użytkowanych zasobów przyrody. Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego i wybrane aspekty kształtowania globalnej polityki ekologicznej. Atmosfera - struktura i skład; antropogeniczne oddziaływanie na atmosferę; degradacja warstwy ozonowej; globalne ocieplenie; skażenia powietrza atmosferycznego; wybrane najważniejsze regulacje prawne w zakresie ochrony atmosfery. Hydrosfera- zasoby światowe i krajowe; klasyfikacja wód; rodzaje zanieczyszczeń wód; źródła i skutki zanieczyszczenia wód; wybrane metody ochrony wód; wybrane najważniejsze regulacje prawne. Litosfera (gleba) - główne czynniki degradacji gleb; globalne problemy degradacji gleb; przeciwdziałanie i wybrane najważniejsze regulacje prawne dotyczące ochrony gleb. Zagrożenie ze strony skażeń na obszarach terenów leśnych i konsekwencje dla zaburzenia stanu zasobów przyrody i zdrowia ludzi. Różne aspekty ochrony środowiska: ekonomiczne, przyrodnicze, etyczne, prawne.

cwl.

Przygotowanie próbek środowiskowych pobranych z terenów o niskiej antropopresji do analiz. Określenie wybranych parametrów i poziomu skażeń środowiska glebowego z terenów o niskiej antropopresji. Określenie wybranych parametrów i poziomu skażeń chemicznych środowiska wodnego terenów o niskiej antropopresji. Określenie zawartości wybranych polutantów w materiale roślinnym (roślinności runa, aparacie asymilacyjnym drzew oraz drewnie) pobranych z terenów o niskiej antropopresji. Ocena skażeń powietrza atmosferycznego na terenach o niskiej antropopresji. Opracowanie wyników badań laboratoryjnych i ocena stopnia antropopresji dla badanych terenów.

cwt.

Monitoring wybranych elementów środowiska leśnego w lasach pełniących funkcje produkcyjne lub pozaprodukcyjne.

Literatura:

Podstawowa

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN , W-wa

Uzupełniająca

Macioszczyk A., Dobrzyśńki D., 2002 - Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Paczuski R. 2008. Ochrona środowiska. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Olaczek R. (red.), 1988: Zasoby glebowe i roślinne. Użytkowanie – zagrożenie – ochrona. PWRiL, Warszawa.

Poskrobko B. i inni.2007. Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Potrafi scharakteryzować wielkość zasobów przyrody w odniesieniu do atmosfery, litosfery i hydrosfery, wytłumaczyć zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. LES1 _W16

LES1_W18 R

Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony, potrafi zidentyfikować główne jego zagrożenia, objaśnić mechanizmy zapobiegania przekształceniom środowiska. LES1 _W16

LES1_W18 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania norm oraz standardów dotyczących stanu zanieczyszczenia elementów środowiska, w tym stopnia zanieczyszczenia gleb, poziomu koncentracji polutantów w roślinności, klasyfikacji stanu czystości wód. LES1_U01

LES1 _U11 R

Potrafi przygotować do analiz laboratoryjnych próbki środowiskowe (materiału roślinnego, gleb i wód) pobrane z terenów objętych wpływem przemysłu i zinterpretować rezultaty oznaczeń laboratoryjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów środowiskowych LES1_U01

LES1 _U11 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności związanej z ochroną środowiska oraz wpływu wykonywanego zawodu na kształtowanie i stan środowiska naturalnego, szczególnie ekosystemów leśnych znajdujących się pod silną presją przemysłu LES1 _K01, LES1 _K02, LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. sprawdzian wiedzy ograniczony czasowo - pisemne zaliczenie końcowe przedmiotu

cwt.opracowanie danych - sprawozdanie i raport, prezentacja ustna i multimedialna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Justyna Likus-Cieślik, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Świątek, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Amisalu Milkias Misebo, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)