Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.MARKE.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie mechanizmów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego i nabycie praktycznych umiejętności kreowania marketingowych zmiennych zależnych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) przez gospodarstwo leśne.

Pełny opis:

Wykłady 4 godz.

Istota i charakter rynku produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne, analiza rynku drzewnego. Zarządzanie asortymentem produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne i inne podmioty z branży leśnej.

Kreowanie cen na produkty i usługi leśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku drzewnego.

Dystrybucja produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne oraz inne podmioty z branży leśnej ze szczególnym uwzględnieniem drewna

Promocja produktów i usług wytwarzanych przez gospodarstwo leśne, przemysł drzewny lub Zakłady Usług Leśnych.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 6 godz.

Analiza przykładu cyklu życiowego produktów i usług oferowanych przez PGL LP i inne podmioty z branży leśnej.

Określanie systemu i rodzaju dystrybucji oraz budowa kanału dystrybucyjnego dla produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne, Zakłady Usług Leśnych lub przemysł drzewny.

Tworzenie kampanii promocyjnej dla produktów i usług pochodzenia leśnego lub kampanii promocyjnej Zakładów Usług Leśnych.

Literatura:

Podstawowa

1. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2006

2. Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2012

3. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademiki, PWN, Warszawa 2012

Uzupełniająca

1. Ratajczak E., Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001

2. Ratajczak E., Rynek drzewny w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 37, 317-328, 2003

3. Wojciechowski T., Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna istotę marketingu mix. Wie jakie działania podejmowane są przez zarządzających produktami w ciągu cyklu życia produktu. Zna metody ustalania cen oraz sposoby dystrybuowania produktów będących wytworem gospodarstwa leśnego, w szczególności surowca drzewnego. LES1_W15 R

Wie jak przygotować kampanię promocyjną gospodarstwa leśnego, podmiotu z branży leśnej lub oferowanych przez nie produktów. LES1_W15 R

Zna rynek produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne i klasyfikuje dobra oferowane przez: PGL LP, Zakłady Usług Leśnych. Wie jaki wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ma prawidłowo przygotowana i przeprowadzona kampania marketingowa LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Projektuje cykl życia produktów leśnych LES1_U17 R

Oblicza i ustala ceny produktów i usług oferowanych przez gospodarstwo leśne (PGL LP) i Zakłady Usług Leśnych. LES1_U17 R

Posiada umiejętność tworzenia i wyboru odpowiedniego dla produktu kanału dystrybucyjnego. LES1_U16 R

Projektuje i opracowuje kampanię promocyjną dla produktów oferowanych przez gospodarstwo leśne lub inne podmioty z branży leśnej.LES1_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi organizować pracę zespołu, formułować zadania wydawać polecenia, koordynować i oceniać wykonanie zadań oraz wskazywać i poprawiać błędy podwładnych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES1_K01 R

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka, związanych z kierowaniem. Ma świadomość wpływu działalności marketingowej na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, w szczególności gospodarstwa leśnego, społeczeństwo oraz środowisko przyrodnicze Rozumie skutki ekonomiczne i społeczne decyzji podejmowanych w organizacjach działających w leśnictwie. LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test uzupełnień, test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte (minimum 50% możliwych do uzyskania punktów plus 1 punkt w celu uzyskania oceny pozytywnej) .Udział oceny z zaliczenia wykładów wynosi 50% oceny końcowej.

cwl.Ocena wykonanych przez studentów indywidualnie (2) lub grupowo prac projektowych (6) oraz obliczeniowych (2). Zaliczenie ćwiczeń jest średnią ocen z prac, pod warunkiem, że wszystkie oceny są pozytywne. .Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych wynosi 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.