Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika leśnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EKONOM.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika leśnictwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami ekonomicznymi działalności przedsiębiorstwa leśnego, gospodarującego w uwarunkowaniach przyrodniczych. Efektem nauczania będzie zrozumienie zasad rachunku ekonomicznego, występujących kosztów, szacowania wartości lasu, wycena funkcji produkcyjnych środowiskowych i socjalnych oraz szkód leśnych. Uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomiki leśnictwa, mechanizmów społecznych i ekonomicznych związanych z realizacją trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Pojęcie i zakres ekonomiki leśnictwa, analiza cech gospodarstwa leśnego z punktu widzenia ekonomiki leśnictwa.

Pojęcie i zasady rachunku ekonomicznego w gospodarstwie leśnym.

Racjonalne inwestowanie i postęp techniczny w oparciu o analizę funkcji produkcji, kosztów produkcji oraz rachunek marginalny i współczynnik elastyczności produkcji.

Koszty działalności w gospodarstwie leśnym. Klasyfikacje kosztów. Charakterystyka i zadania układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów. Analiza struktury kosztów gospodarstwa leśnego i sposoby ich ograniczania.

Mierniki efektów gospodarowania w leśnictwie. Renta różniczkowa i jej postacie. Sposoby powiększania produkcyjności gospodarstwa leśnego.

Szacowanie wartości lasu, cele, zasady i metody. Szacowanie szkód i odszkodowań w leśnictwie, źródła szkód i ich klasyfikacje, metody szacowania wartości odszkodowań.

Wartościowanie pracy i sposoby wynagradzania pracowników. Techniczna norma czasy pracy, wydajność i efektywność oraz metody ich zwiększania. Pracochłonność i jej znaczenie ekonomiczne.

Wybrane zagadnienia analizy finansowej i rachunkowości.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 30 godz.

Tematyka zajęć Obliczanie i analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego oraz odpisu na Fundusz Leśny w gospodarstwie leśnym. Obliczanie podatku leśnego.

Obliczanie wskaźników efektywności gospodarowania w leśnictwie.

Obliczanie i analiza wskaźników: rentowności obrotu, aktywów, kapitału własnego i zasobów osobowych.

Obliczanie i analiza wskaźników płynności finansowej i zadłużenia.

Obliczanie wskaźników efektywności i wydajności produkcji oraz wykorzystania czasu roboczego.

Obliczanie kosztów pracy i wynagrodzeń w gospodarstwie leśnym. Projektowanie wielkości zatrudnienia i motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników.

Obliczanie efektywności i rentowności inwestycji w leśnictwie. Projekt opłacalności inwestycji w infrastrukturze leśnej.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009

2. Engelhartdt J (red)., Ekonomika przedsiębiorstw, CeDEWu, Warszawa 2017

3. Garbusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, .PWE, Warszawa 2013

4. Kiziukiewicz T. Sawicki K. , Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2012

5. Kocel, J., Znaczenie i kierunki racjonalizacji kosztów działalności Lasów Państwowych, w: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL, Warszawa 2000

6. Ustawa O lasach, dz. U. nr 101, poz. 444, z późniejszymi zmianami

Uzupełniająca

1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśnewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001

2. Marszałek T., Podgórski M., Zarys ekonomiki leśnictwa, PWRiL, Warszawa 1976

3. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

5. Zając S., Problemy szacowania wartości drzewostanów oraz wyceny szkód w lasach, w: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna i rozumie zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zrównoważonym gospodarstwie leśnym oraz czynniki decydujące o efektywności gospodarowania w lasach. Zna zasady i istotę rachunku marginalnego. LES_W15

R

Posiada wiedzę na temat zasad obliczania wyniku finansowego, w szczególności potrafi dokonać klasyfikacji kosztów działalności Lasów Państwowych w układzie funkcjonalnym, rodzajowym i kalkulacyjnym. Zna źródła przychodów gospodarstwa leśnego. LES_W15 R

Zna metody szacowania wartości lasu, gruntu leśnego i drzewostanu. Posiada wiedzę na temat wyceny strat i szkód w gospodarstwie leśnym. LES_W16 R

Klasyfikuje funkcje lasu. Zna ekonomiczną rolę gospodarczych funkcji lasu. Posiada wiedzę na temat ekonomicznej wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu. LES_W15 R

Rozumie ekonomiczne znaczenie wydajności i pracochłonności. LES_W15 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Identyfikuje, oblicza, projektuje i interpretuje podstawowe parametry i wielkości ekonomiczne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz oceną jej efektywności LES_U17 R

Posiada umiejętność wyszukiwania, wykorzystania, analizy i interpretowania informacji ekonomicznych powalających ocenić rentowność gospodarstwa leśnego oraz procesu gospodarowania zasobami leśnymi LES_U17 R

Posiada zdolność obliczania wartości lasu i drzewostanu oraz strat i szkód w leśnictwie z wykorzystaniem zaproponowanych metod i narzędzi. Potrafi uzasadnić i ocenić przydatność wykorzystanych metod i analiz. LES_U16 R

Potrafi zwiększać wydajność procesów wykonawczych, określać rezerwy w czasie pracy i kształtować motywacyjny system wynagradzania pracowników LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Ma świadomość powiązania prawidłowości ekonomicznych z przepisami prawa, potrafi określić priorytety w związku z realizacją zrównoważonej gospodarki leśnej i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES_K01 R

EKONO_K02

Potrafi ocenić jaki wpływ na społeczeństwo oraz środowisko przyrodnicze mają decyzje ekonomiczne podejmowane w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności dla leśnictwa i gospodarstwa leśnego. LES_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test uzupełnień, test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte (minimum 50% możliwych do uzyskania punktów plus 1 punkt w celu uzyskania oceny pozytywnej) .Udział oceny z zaliczenia wykładów wynosi 50% oceny końcowej.

cwl.Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Ocena wykonanych prać obliczeniowych. Test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte (minimum 50% możliwych do uzyskania punktów plus 1 punkt w celu uzyskania oceny pozytywnej) .Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych wynosi 50% oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)