Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EKONO.NI.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej przy zachowaniu zasady polityki ekonomicznej państwa.

Pełny opis:

Wykłady 24 godz.

Tematyka zajęć Definicje makro i mikroekonomii. Systemy gospodarcze. Mechanizm rynkowy. Teorie ekonomiczne (merkantylizm, fizjokratyzm, keynesizm, monetaryzm). Prawa ekonomiczne i ich istota.

Ekonomiczna rola współczesnego państwa. Kreowanie i podział produktu krajowego brutto. System podatkowy. Budżet państwa. Interwencjonizm państwowy.

Mechanizm rynkowy. Prawo popytu i podaży. Rodzaje rynków i dóbr. Istota konsumpcji i inwestycji.

Pieniądz jego rola w gospodarce. Historia pieniądza, jego postaci. Kreowanie podaży pieniądza i polityka monetarna. Prawo Irvinga-Fishera. Inflacja - przyczyny, przeciwdziałanie.

Rynek kapitałowy i jego rola w gospodarce. Ryzyko inwestycyjne. Instytucje uczestniczące w rynku kapitałowym. Instrumenty finansowe – istota, podział, funkcje. Giełda papierów wartościowych. Bańka spekulacyjna.

Rynek pracy. Istota i rodzaje bezrobocia. Kreowanie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Koszty pracy i ekonomiczna istota wynagrodzeń. Społeczne skutki braku pracy. Formy zatrudnienia pracowników.

Rachunek kosztów, przychodów i wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. Aktywa i pasywa. Wynik finansowy. Określanie rentowności i drogi jej zwiększania.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy, formalności, formularze. Przedsiębiorczość jako cecha personalna i forma aktywności gospodarczej.

Literatura:

Podstawowa

1. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014 (wyd. 5)

2. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014 (wyd. 5)

3. Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014

4. Milewski R, Kwiatkowski E.(red.) , Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2015 (wyd. 3)

Uzupełniająca

1. Hazlitt H., Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna definicje makro i mikroekonomii. Wie, że u podstaw działalności gospodarczej człowieka leżą potrzeby, które potrafi klasyfikować. Zna mechanizm rynkowy oraz podstawowe teorie ekonomiczne (merkantylizm, fizjokratyzm, keynesizm, monetaryzm). Zna ekonomiczną rolę państwa. Rozumie system podatkowy. LES1_W15 R

Posiada wiedzę na temat pieniądza, jego roli w gospodarce oraz prawa Irvinga-Fishera. Rozumie pojęcie inflacji, wie jakie czynniki ją powodują i jak jej przeciwdziałać. LES1_W15 R

Zna zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, giełd oraz rozumie ich funkcje. Wie jak inwestować, jest świadomy ryzyka inwestycyjnego. Zna podmioty uczestniczące w rynku kapitałowym. LES1_W16 R

Zna zasady funkcjonowania rynku pracy, rozumie istotę bezrobocia oraz klasyfikuje jego rodzaje. LES1_W16 R

Zna zasady rachunku kosztów i przychodów, umie określać rentowność przedsiębiorstwa. LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi ustalić wybrane zobowiązania podatkowe. LES1_U17 R

Potrafi obliczyć wielkość popytu na pieniądz w oparciu o prawo Irvinga-Fishera LES1_U17 R

Potrafi obliczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa i określić jego rentowność. LES1_U16 R

Potrafi założyć własną działalność gospodarczą. LES1_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Jest świadomym funkcjonowania praw ekonomicznych obywatelem. Rozumiem potrzebę płacenia podatków i funkcjonowania nowoczesnego państwa. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES1_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Test uzupełnień, test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte (minimum 50% możliwych do uzyskania punktów plus 1 punkt w celu uzyskania oceny pozytywnej) .Udział oceny z zaliczenia wykładów wynosi 1000% oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.