Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia środowiskowe w projektach inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.ZAGSPI.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia środowiskowe w projektach inwestycyjnych
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wpływ na środowisko wybranych rodzajów inwestycji; Procedurami uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych podczas uzyskiwania pozwoleń na budowę; Karty informacyjne i raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia; Diagnozowanie konfliktów społecznych w związku z planowanymi inwestycjami.

Pełny opis:

Omówienie specyfiki wybranych rodzajów inwestycji z zakresu: wydobywania kopalin, gospodarki wodnej, budownictwa przemysłowego, energetyki, budownictwa drogowego, rolnictwa, leśnictwa i ich wpływ na środowisko; Zapoznanie z procedurami uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę; Omówienie zasady przygotowywania kart informacyjnych przedsięwzięcia; Omówienie wymagań stawianych raportom oddziaływania na środowisko; Omówienie warunków technicznych bądź wymogów, które stawiane są realizowanym przedsięwzięciom; Podstawy inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanych na terenach planowanych inwestycji; Omówienie ograniczeń lokowania inwestycji na obszarach Natura 2000. Diagnozowanie możliwości występowania konwiktów społecznych w związku z planowanymi inwestycjami.

Literatura:

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (wersja Dz.U.2013 poz.1232)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U.2013.10.1235).

Filipowicz T., Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red). 2016. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. C.H. Becka, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Potrafi zidentyfikować główne obszary wpływu wybranych rodzajów inwestycji na środowisko z zakresu: wydobywania kopalin, gospodarki wodnej, budownictwa przemysłowego, energetyki, budownictwa drogowego, rolnictwa, leśnictwa; Umie planować tok postępowania przy ubieganiu się o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanych inwestycji; Potrafi sporządzić kartę informacyjną dla wybranego przedsięwzięcia; Unie sporządzić prosty raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia; Umie określić techniczne wymogi stawiane przykładowej inwestycji; Potrafi zaplanować i wykonać inwentaryzację przyrodniczą na obszarze planowanej inwestycji;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)