Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.URZLAS.SI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:

projektowania podziału powierzchniowego;

podziału gospodarczego;

inwentaryzacji lasu metodami klasycznymi i metodami statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji lasu;

regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego;

planowania urządzeniowego w lasach wielofunkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady

1.Cel i przedmiot urządzania lasu. Struktura lasów Polski.

2.Podziały i funkcje lasu. Postać gospodarstwa leśnego.

3.Klasyczne systemy inwentaryzacji lasu.

4.Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu – podstawy teoretyczne i zagadnienia ogólne.

5.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem relaskopowych oraz kołowych czasowych powierzchni próbnych.

6.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji i kontroli lasu z zastosowaniem stałych kołowych powierzchni próbnych.

7.Stratyfikacja w inwentaryzacji lasu. Obrębowa metoda inwentaryzacji.

8.Dokumentacja urządzeniowej inwentaryzacji lasu.

9.Trwałość lasu a regulacja użytkowania rębnego – zasady ogólne i rozwiązania modelowe.

10.Pierwszy samodzielny sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym.

11.Sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębniami częściowymi.

12.Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w gospodarstwach: przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym

13.Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. Ograniczenia w realizacji użytkowania.

14.Plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie.

15.Urządzanie lasów niepaństwowych

Ćwiczenia kameralne

1.Projekt górskiego podziału powierzchniowego

2.Kameralne opracowanie wyników wzrokowej taksacji

3.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 1)

4.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 2)

5.Prace obliczeniowe na relaskopowych powierzchniach próbnych

6.Prace obliczeniowe na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych.

7.Opracowanie wyników inwentaryzacji metodą stratyfikacji

8.Model lasu normalnego

9.Optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym

10.Optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębniami częściowymi.

11.Regulacja rozmiaru użytkowania w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i w przerębowym

12.Badanie zgodności rozkładu pierśnic w lesie przerębowym z rozkładem teoretycznym Liocourta - Meyera.

13.Projekt lokalizacji cięć.

14.Plan hodowli lasu.

Ćwiczenia terenowe

1.Identyfikacja podziału powierzchniowego. Wyróżnianie jednostek kontrolnych i faz rozwojowych.

2.Taksacja lasu, określenie cech i wskaźników taksacyjnych drzewostanu.

3.Inwentaryzacja stanu lasu metodą relaskopowych powierzchni próbnych.

4.Inwentaryzacja stawu lasu metodą kołowych, kontrolnych powierzchni próbnych.

5.Badanie procesów rozwojowych lasu z wykorzystaniem kontrolnych powierzchni próbnych.

6.Grupowanie drzewostanów w warstwy i wykonanie inwentaryzacji lasu metodą stratyfikacji.

Literatura:

Podstawowa

1. Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J. 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Skrypt AR. Kraków

2. Poznański. R. 2005. Problemy regulacji w urządzaniu lasu. przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR. Kraków,

3. Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R. 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR, Kraków.

4. Zygmunt R., Cieślik Ł., Pomorska D. 2016. Wycena zasobów drzewnych różnymi technikami na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. 2/2016(46)

Uzupełniająca

1. Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, Kraków,

2. Klocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

3. Banaś J. 2005. Drzewostanowa metoda inwentaryzacji i kontroli lasów różnowiekowych. Sylwan nr 11, 18-24.

4. Banaś J. 2005. Zastosowanie stratyfikacji w inwentaryzacji lasów różnowiekowych. Sylwan nr 12, 30-36.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Charakteryzuje strukturę lasów w Polsce. Objaśnia specyficzne właściwości lasu, jak długowieczność drzew, wielkoobszarowość lasu, biologiczny i techniczny charakter produkcji oraz wielość funkcji pełnionych przez las. Definiuje cele i zadania urządzania lasu. Opisuje cechy gospodarstwa leśnego, jego postać i zasady tworzenia. Charakteryzuje podział gospodarczy, powierzchniowy i administracyjny lasów w Polsce. Wyjaśnia relacje między podstawową jednostką ewidencji i planowania a gospodarstwem leśnym i ich znaczenie w zarządzaniu zasobami leśnymi i organizacją prac leśnych na obszarze lasu o powierzchni kilku tysięcy hektarów. LES1 _W07

LES1 _W16 R

Opisuje klasyczne i statystyczno-matematyczne systemy inwentaryzacji lasu. Dobiera rodzaj metod inwentaryzacji lasu do postaci i rodzaju gospodarstwa leśnego, jego wielkości i potrzeb jakim mają służyć wyniki inwentaryzacji. Objaśnia zasady inwentaryzacji i wskazuje różnice między inwentaryzacją drzewostanową, obrębową i wielkopowierzchniową. Wymienia i opisuje zawartość dokumentacji urządzeniowej służącej zarządzaniu gospodarstwem leśnym. LES1 _W07, LES1 _W16 R

Objaśnia zasady zarządzania gospodarstwem leśnym: zachowania trwałości lasu, zachowania ładu czasowego, zasadę zachowania ładu przestrzennego. Charakteryzuje sposoby regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w zależności od rodzaju gospodarstwa leśnego i sposobu zagospodarowaniu lasu. Opisuje etaty użytkowania rębnego, wymienia dane potrzebne do ich obliczenia, tłumaczy czynniki od jakich zależy ich wielkość, w tym: etat zrównania średniego wieku, etaty dojrzałości, zmodyfikowane etaty dojrzałości, etat według procentu przyrostu, etaty wg współczynników korekcyjnych przyrostu. LES1 _W07, LES1 _W16 R

Opisuje regulację użytkowania przedrębnego. Wymienia ograniczenia w realizacji użytkowania LES1 _W07

LES1 _W16 R

Charakteryzuje plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie. Opisuje zasady urządzania lasów niepaństwowych. LES1 _W07, LES1 _W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

URZADZ_U01 Posługuje się mapą przeglądową nadleśnictwa. Opracowuje podział obrębu na gospodarstwa i projekt górskiego podziału powierzchniowego. Identyfikuje i utrwala w terenie podział powierzchniowy. Wyróżnia podstawowe jednostki ewidencji i planowania w lesie i wyznacza ich granice. LES1 _U08

LES1 _U09 R

Analizuje dane z klasycznej inwentaryzacji lasu, posługuje się tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów. Wyznacza i redaguje wskazania gospodarcze w drzewostanie. LES1 _U08, LES1 _U09 R

Posługuje się mapą gospodarczą leśnictwa w celach orientacji w terenie oraz organizacji prac urządzeniowych na obszarze wielkości około 300ha, Analizuje informacje o zróżnicowaniu drzewostanów, potrafi odszukać informacje o wielkości współczynnika zmienności miąższości drzewostanów lub oszacować jego wielkość. Tworzy projekt rozmieszczenia powierzchni próbnych w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji lasu przy uwzględnieniu celu inwentaryzacji, charakteru obiektu leśnego, pożądanej dokładności oraz kosztów. LES1 _U08

LES1 _U09, LES1 _U16

tworzy kilkuosobowy zespół i współpracuje z nim w zakresie przeprowadzenia pomiarów drzewostanu na obszarze około 25ha. Koordynuje współpracę członków własnej drużyny z pozostałymi drużynami operującymi łącznie na obszarze lasu o powierzchni około 300ha. Wykonuje pomiary na relaskopowych i stałych kontrolnych powierzchniach próbnych w warunkach podobnych do występujących w praktyce leśnictwa. Wykonuje obliczenia wyników inwentaryzacji w metodzie relaskopowych powierzchni próbnych oraz kontrolnych kołowych powierzchni próbnych przy wykorzystaniu popularnych aplikacji np.. Excel korzystając z pomiarów własnej drużyny i innych drużyn. Sporządza zestawienia wyników inwentaryzacji dla podstawowej jednostki ewidencji i planowania oraz zbiorczo dla jednostek kontrolnych lub oddziałów oraz dla całego inwentaryzowanego obiektu. Interpretuje uzyskane wyniki inwentaryzacji i ocenia czy prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z zasadą zachowania trwałości lasu. Łączy cząstkowe wyniki i ocenia procesy rozwojowe lasu w skali makro. Potrafi dobrać metodę inwentaryzacji lasu do potrzeb jakim ma ona służyć oraz do postaci lasu i kosztów wykonania. LES1 _U08

LES1 _U09, LES1 _U16 R

Posługuje się empirycznymi modelami gospodarstwa leśnego. Oblicza etaty użytkowania rębnego dla gospodarstw w różnych sposobach zagospodarowania lasu. Wybiera etat optymalny i analizuje jego skutki dla gospodarstwa leśnego. Planuje lokalizację cięć użytkowania rębnego w gospodarstwie oraz sporządza 10-cio letni plan hodowli lasu dla gospodarstwa leśnego. LES1 _U08

LES1 _U09 R

Wykonuje opis taksacyjny drzewostanu w terenie. Wyróżnia fazy rozwojowe lasu i wyznacza granice między nimi w terenie. Oblicza zasobność i inne cechy drzewostanów zbiorczo dla jednostek kontrolnych i w całym gospodarstwie. Weryfikuje wyniki oszacowania zasobności lasu w podstawowej jednostce ewidencji i planowania, w grupie podobnych drzewostanów i w całym gospodarstwie oraz kontroluje i sporządza protokół odbioru prac na kołowych powierzchniach próbnych. LES1 _U08, LES1 _U09 R

Oblicza wskaźniki charakteryzujące procesy odnowieniowe, ocenia je i wyciąga wnioski dotyczące wielości potrzeb w zakresie odnowienia lasu w skali gospodarstwa. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego. LES1 _U08, LES1 _U09 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów źródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami; myślenie i własna inicjatywa. LES1 _K04 R

Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka. LES1 _K02 R

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zaniedbań w tym zakresie. LES1 _K03 R

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1 _K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Egzamin pisemny udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwl.Kolokwium zaliczeniowe; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwt.Zaliczenie projektu indywidualnie; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Jan Lach, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)