Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.POLIEK.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka ekologiczna
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie ze zasadami świadomej i celowej działalność państwa związanej z racjonalnym korzystaniem z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zapoznanie z wprowadzanymi prawami i regulacjami z zakresu polityki ekologicznej państwa. Przedstawienie zasad rozpoznania stanu rzeczywistego środowiska naturalnego oraz mechanizmów, które powodują jego zagrożenia.

Pełny opis:

Wprowadzenie do podstaw i zasad polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz instrumentów polityki ekologicznej. Strategie racjonalnego gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska w ujęciu regionalnym i lokalnym (gminnym); Zapoznanie z procesami przemiany środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju; Wyjaśnienie związków pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym i postępem technologicznym a potrzebą uwzględnienia różnych aspektów ochrony środowiska: ekonomicznych, przyrodniczych, etycznych, prawnych; Zapoznanie z systemami Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz Akcelerator Zielonych Technologii (GreenEvo).

Literatura:

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016”, Monitor Polski Nr 34 - 1776 - Poz. 501

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy i zasady polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej; Zna instrumenty polityki ekologicznej. Posiada wiedzę na temat strategii racjonalnego gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska w ujęciu regionalnym i lokalnym (gminnym); Rozumie związek pomiędzy procesami przemiany środowiska i zrównoważonym rozwojem; rozumie związki pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym i postępem technologicznym a potrzebą uwzględnienia różnych aspektów ochrony środowiska: ekonomicznych, przyrodniczych, etycznych, prawnych; Zna system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz Akcelerator Zielonych Technologii (GreenEvo).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)