Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.OCHROL.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona lasu
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Umiejętność rozpoznawania źródeł zagrożeń funkcjonowania drzewostanów ze strony wybranych czynników abiotycznych biotycznych i antropogenicznych. Metody ograniczania i eliminacji szkód.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe (ćwiczenie projektowe) 12 godz.

Tematyka zajęć Szkody powodowane przez zanieczyszczenia powietrza, mogilniki toksycznych odpadów, pozyskiwanie piasków podsadzkowych oraz do celów budowlanych a także w wyniku pozyskiwania rud metali kolorowych na terenach Nadleśnictwa Olkusz. Wyznaczanie stref uszkodzeń przemysłowych w lasach. Kontrola szkodników nękających w młodnikach sosnowych rosnących na terenach presji przemysłowych

Ocena zagrożenia pożarami lasów. Infrastruktura przeciwpożarowa i systemy wykrywania pożarów lasu na przykładzie Nadleśnictwa Olkusz. Kontrola zagrożenia ze strony owadów i patogenicznych grzybów upraw i młodników na terenach popożarowych.

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen. ss. 256.

Instrukcja ochrony lasu. 2012. DGLP. Warszawa

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. 2012. DGLP. Warszawa, ss. 106

Kohler W. 1978. Zarys hylopatologii. PWN Warszawa. ss. 406.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, w tym zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, żywotność oraz stabilność drzewostanów,LES1_W08 R

zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz walki z pożarami lasu, zna sprawców, symptomy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i patogenami grzybowymi i sposoby ich zwalczania, zna zasady planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz zasady ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnychLES1_W09 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi określić stan zdrowotny i dokonać prognozy zagrożenia oraz zaplanować i nadzorować zastosowanie środków i sposobów zwalczania szkodników owadzich i patogenów grzybowych, potrafi regulować procesy biocenotyczne w ekosystemach leśnych wykorzystując biologiczne, biotechniczne i hylotechniczne metodyLES1 _U04 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

LES1 _K02 R

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES1 _K04 R

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (grupowe)

rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)