Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.OCHRL.NI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona lasu
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z rozpoznawaniem źródeł zagrożeń funkcjonowania drzewostanów ze strony wybranych czynników abiotycznych biotycznych i antropogenicznych. W ramach tego przedmiotu omawiane są metody ograniczania i eliminacji szkód powodowanych przez te czynniki w lasach, na szkółkach leśnych oraz terenach przeznaczonych do zalesienia.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe (ćwiczenie projektowe) 6 godz.

Tematyka zajęć Szkody powodowane przez zanieczyszczenia powietrza. Wyznaczanie stref uszkodzeń drzew i drzewostanów od zanieczyszczeń przemysłowych powietrza. Kontrola szkodników nękających w młodnikach sosnowych rosnących na terenach presji przemysłowych.

Ocena zagrożenia lasów pożarami. Infrastruktura przeciwpożarowa i systemy wykrywania pożarów lasu na przykładzie Nadleśnictwa Olkusz. Kontrola zagrożenia ze strony owadów i patogenicznych grzybów upraw i młodników.

Ocena zagrożenia upraw, młodników, drągowin oraz tyczkowin ze strony presji roślinożernych ssaków i ptaków. Metody prognozowania zagrożenia ze strony szkodliwych owadów foliofagicznych oraz kambio- i ksylofagicznych.

Literatura:

Podstawowa

1. Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

2. Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

3. Instrukcja ochrony lasu. DGLP Warszawa, 2012

4. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. 2012 DGLP. Warszawa, ss. 106.

5. Kohler W. 1978. Zarys hylopatologii. PWN Warszawa, ss. 406.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, w tym zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, żywotność oraz stabilność drzewostanów, LES1_W08 R

zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz walki z pożarami lasu, zna sprawców, symptomy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i patogenami grzybowymi i sposoby ich zwalczania, zna zasady planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz zasady ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnych, LES1_W09 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi rozpoznać grzyby, owady i inne składniki fauny występujące w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie oraz gatunków stwarzających zagrożenie dla trwałości ekosystemów leśnych, potrafi zidentyfikować choroby infekcyjne drzew, potrafi określić stan zagrożenia lasu przez patogeny i szkodniki owadzie, ustalić środki i sposoby zapobiegania i zwalczania oraz przeprowadzić postępowanie ochronne, LES1 _U04 R

potrafi oceniać stan zagrożenia drzewostanów ze strony negatywnego oddziaływania immisji przemysłowych, umie wyznaczać strefy uszkodzenia drzew i drzewostanów ze strony oddziaływania tlenków siarki i azotu LES1 _U04 R

potrafi oceniać stan upraw, młodników drągowin i tyczkowin pozostających pod presją roślinożernych ssaków i ptaków LES1 _U04 R

potrafi określać stan zagrożenia drzewostanów ze strony owadów foliofagicznych oraz kambio- i ksylofagicznych LES1 _U04 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

LES1 _K02 R

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy LES1 _K03 R

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, LES1 _K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (grupowe)

rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)