Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nasiennictwo, szkółkarstwo z genetyką leśną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.NSZGEL.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nasiennictwo, szkółkarstwo z genetyką leśną
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Efekt kształcenia:

Umiejętność umiejętność hodowli materiału sadzeniowego w szkółkach otwartych i kontrolowanych warunkach zewnętrznych (siew, pielęgnacja wschodów, przygotowanie podłoża, optymalizacja warunków zewnętrznych produkcji) oraz planowania produkcji szkółkarskiej; umiejętność gospodarowania w obiektach selekcyjnych (drzewostany nasienne, drzew doborowe, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne, uprawy zachowawcze) na poziomie nadleśnictwa.

Pełny opis:

Ćwiczenia (ćwiczenie terenowe) 24 godz.

Tematyka zajęć Produkcja sadzonek drzew leśnych. Specyfikacja szkółkarstwa w terenach górskich. Hodowla sadzonek w zróżnicowanych warunkach produkcyjnych. Prace szkółkarskie. Ocena wydajności i zapasu materiału szkółkarskiego, ocena jakości sadzonek. Sortowanie. Przechowywanie sadzonek rożnymi metodami. Przygotowanie podłoża do produkcji. Mikoryzacja podłoży. Nawożenie. Szkółkowanie. Obliczanie normy wysiewu. Siew. Konserwacja namiotu foliowego i zakładanie folii. Produkcja z zakrytym systemem korzeniowym. Wegetatywne rozmnażanie.

Program selekcji i zachowania zasobów genowych drzew leśnych w warunkach Karpat. Ocena zmienności wewnątrzgatunkowej podstawowych gatunków lasotwórczych w Karpatach na przykładzie doświadczeń proweniencyjnych. Obliczanie podstawowych wskaźników i indeksów selekcyjnych. Wybór najwartościowszych proweniencji.

Literatura:

Podstawowa 1. Sabor J. 2000: Nasiennictwa, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych. Cz. III. Postawy selekcji drzew. Skrypt do wykładów i ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

2. Sobczak R. (red.) i in. 1999: Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Wyd. Świat, Warszawa.

3. Suszka B., Muller C, Bonet-Masimbert M. 1994: Nasiona leśnych drzew liściastych. Od zbioru do siewu. PWN Warszawa-Poznań.

4. Tylkowski T. 2016. Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek. Wyd.CILP, Warszawa.

5. Wesoły W.,Hauke M. (red.) i in. 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. Wyd. CILP. Warszawa

6. Załęski A. (red.) i in. 2000: Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. Wyd. CILP, Warszawa.,

Uzupełniająca 1. Gil W., Kinelski S. 2003: Nasiona i siewki drzew. Wydawnictwo Multico, Warszawa.

2. Suszka B. 2000: Nowe technologie i techniki w nasiennictwie leśnym. Wyd. Bogucki, Warszawa.

3. Załęski A. (red.) i in. 1995: Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. Wyd. Świat. Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

biologiczne podstawy nasiennictwa oraz procesy technologiczne zbioru, przechowywania i przysposabiania nasion do wysiewuLES_W03 R

sposoby i metody hodowli materiału sadzeniowego w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych LES_W10 R

zasady selekcji leśnego materiału podstawowego na podstawach genetyki populacyjnej LES_W04

LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zaplanować i wykonać zabiegi szkółkarskie dostosowane do specyfiki gatunku oraz hodowli materiału sadzeniowego w różnych warunkach i metodach produkcji LES1_U10 R

ocenić potomstwo rosnące na uprawie doświadczalnej, zgodnie ze standardową metodyką oraz zinterpretować uzyskane wynikiLES1_U01 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

pracy w grupie i kierowania małym zespołem LES1_K02 R

określenia priorytetów służących realizacji zadania określonego przez siebie lub innych LES1_K02 R

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę uczenia się LES1_K01 R

wypełniania zobowiązań społecznych oraz potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie selekcji drzew leśnych LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Sprawdzian wiedzy i demonstracja praktycznych umiejętności (minimum 65% poprawnych odpowiedzi do uzyskania oceny 3.0), udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Skrzyszewska
Prowadzący grup: Jacek Banach, Marta Kempf, Kinga Skrzyszewska, Norbert Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)