Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompleksowa ochrona lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.KOCHRL.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompleksowa ochrona lasu
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność rozpoznawania źródeł zagrożeń funkcjonowania drzewostanów ze strony wybranych czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. Metody ograniczania i eliminacji szkód.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe (ćwiczenie projektowe) 12 godz.

Szkody w drzewostanach powodowane przez zanieczyszczenia powietrza, mogilniki toksycznych odpadów, pozyskiwanie piasków podsadzkowych oraz do celów budowlanych a także w wyniku pozyskiwania rud metali kolorowych na terenach Nadleśnictwa Olkusz. Wyznaczanie stref uszkodzeń przemysłowych w lasach. Kontrola szkodników nękających w młodnikach sosnowych rosnących na terenach presji przemysłowych. Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych.

Ocena zagrożenia pożarami lasów. Infrastruktura przeciwpożarowa i systemy wykrywania pożarów lasu na przykładzie Nadleśnictwa Olkusz. Kontrola zagrożenia ze strony owadów i patogenicznych grzybów upraw i młodników na terenach popożarowych.

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

Kolk A. (red.) 2004. Instrukcja ochrony lasu. Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. Warszawa, ss. 276.

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. 1996. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. DGLP. Warszawa, ss. 112.

Kohler W. 1978. Zarys hylopatologii. PWN Warszawa, ss. 406.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, w tym zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, żywotność oraz stabilność drzewostanów, LES1_W08 R

zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz walki z pożarami lasu, zna sprawców, symptomy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i patogenami grzybowymi i sposoby ich zwalczania, zna zasady planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz zasady ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnych, LES1_W09 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi kompleksowo planować zadania z zakresu ochrony przed biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi zagrożeniami w lasach gospodarczych, ochronnych i chronionych, a także ustalać procedury, środki i sposoby dla przedsięwzięć profilaktycznych oraz zwalczania pojawiających się zagrożeńLES1 _U04 R

potrafi oceniać stan zagrożenia drzewostanów ze strony negatywnego oddziaływania immisji przemysłowych, umie wyznaczać strefy uszkodzenia drzew i drzewostanów ze strony oddziaływania tlenków siarki i azotu LES1 _U04 R

potrafi oceniać stan upraw, młodników drągowin i tyczkowin pozostających pod presją roślinożernych ssaków i ptaków LES1 _U04 R

potrafi określać stan zagrożenia drzewostanów ze strony owadów foliofagicznych oraz kambio- i ksylofagicznych LES1 _U04 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną , LES1 _K02 R

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy LES1 _K03 R

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, LES1 _K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny bez dostępu do podreczników

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe, ćwiczenia seminaryjne,

seminaria

:

sprawdzian umiejetności wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynnosci, wypracowania decyzji,

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe),

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej

rozowiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

demonstarcja praktycznych umiejtności

praca dyplomowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)