Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.HLASU.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Planowanie i wybór metod pielęgnacji w drzewostanie dojrzewającym, projektowanie zadrzewień oraz zalesianie nieużytków. Umiejętność organizowania i wykonywania głównych prac hodowlanych opartych na zasadach hodowli lasu bliskiej naturze.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Trzebieże

Pielęgnacja brzegu lasu

Metody ograniczania szkód abiotycznych

Budowa i struktura lasów o charakterze pierwotnym

Podkrzesywanie drzew

Zalesienia gruntów porolnych

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 18 godz.

Tematyka zajęć Zasady wyboru i postępowanie w rębniach stopniowych i przerębowej

Optymalizacja rozkładu pierśnic w lesie przerębowym

Optymalizacja zabiegów trzebieżowych

Projekt zadrzewień

Ćwiczenia terenowe 54 godz.

Tematyka zajęć Uprawy

Czyszczenia

Trzebieże

Rębnie

Literatura:

Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. i in. 1980. Trzebieże. PWRiL, Warszawa.

Bernadzki E., Cięcia odnowieniowe. PWRiL, Warszawa 1973.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

Krzyszkowski J., Melioracje agrotechniczne w leśnicwie. PWRiL Warszawa 1974.

Leibundgut H. 1972. Pielęgnowanie drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Leibundgut H. 2007. Naturalne odnowienie lasu. PWRiL, Warszawa.

Strzelecki W., Sobczak R., 1972. Zalesianie nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia. PWRiL Warszawa

Zajączkowski J., Zajączkowski K. 2013. Hodowla Lasu. Tom IV. Zadrzewienia. PWRiL Warszawa

Zajączkowski K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL Warszawa.

Zajączkowski K. 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace IBL, Rozprawy i Monografie nr 4.

Zasady hodowli lasu. 2011. plik **.pdf ze strony LP

Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zasady optymalizacji zabiegów pielęgnacyjnych; zasady, uwarunkowania i wzorce naturalnego kierunku hodowli lasu; zasady zalesiania gruntów porolnych; zasady wprowadzania zadrzewień. LES_W10 R

Specjalizacja - Leśnictwo wielofunkcyjne: zasady doboru, wykonania i oceny zabiegów hodowlanych (odnowień, poprawek, uzupełnień, dolesień, czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji zapasu, przebudowy, przemiany).

Specjalizacja - Technika i wykonawstwo prac leśnych: zasady udostępniania terenu, racjonalizacji i doboru technicznych metod prowadzenia zabiegów hodowlanych (odnowień, poprawek, uzupełnień, dolesień, czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji zapasu, przebudowy, przemiany). LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zaplanować i nadzorować prace odnowieniowe; wyznaczać cięcia, ocenić efekty i przeprowadzić optymalizację zabiegów z zakresu czyszczeń, trzebieży, cięć rębnych, przebudowy i przemiany ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich LES_U10 R

wykonać projekt zadrzewień LES_U11 R

Specjalizacja - Leśnictwo wielofunkcyjne: wykonać plan głównych prac hodowlanych opartych na zasadach naturalnego kierunku hodowli lasu.

Specjalizacja - Technika i wykonawstwo prac leśnych: wykonać projekt zalesień gruntów porolnych uwzględniający zasady inżynierii ekologicznej. LES_U10, LES_U11 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. LES_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

ocena formująca: sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych i terenowych; zaliczenie projektu; sprawdzian umiejętności wykonania zadania obliczeniowego/ wypracowania decyzji; zaliczenie raportu/sprawozdania z prac/ćwiczeń praktycznych (indywidualne i grupowe); ocena prezentacji ustnej/udzielania instruktarzu; demonstracja praktycznych umiejętności; ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole.

ocena końcowa: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)