Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia przyrodniczych walorów Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.GEOPWP.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia przyrodniczych walorów Polski
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładów i ćwiczeń projektowych. Na wykładach prezentowane są miedzy innymi następujące treści: kategorie, funkcje walorów przyrodniczych oraz sposoby ich oceny; podział Polski na regiony fizycznogeograficzne oraz ich charakterystyka, przydatność różnych rodzajów regionalizacji do oceny walorów przyrodniczych obszaru Polski; formy ochrony walorów przyrodniczych; lokalizacja i charakterystyka najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce, związek pomiędzy walorami przyrodniczymi a turystyką. Ćwiczenia projektowe polegają na przygotowaniu waloryzacji przyrodniczej wybranego obszaru Polski oraz przedstawieniu najważniejszych jej elementów w postaci popularnonaukowej.

Pełny opis:

Definicja pojęcia walory przyrodnicze. Informacje o przedmiocie. Funkcje walorów przyrodniczych. Kategorie walorów przyrodniczych. Sposoby oceny walorów przyrodniczych. Najważniejsze źródła informacji o walorach przyrodniczych.

Podział polski na krainy geograficzne, Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych Polski.

Przydatność różnych rodzajów regionalizacji do oceny walorów przyrodniczych obszaru Polski.

Formy ochrony walorów przyrodniczych w Polsce.

Lokalizacja i charakterystyka najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce.

Rola walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki i uzdrowisk.

Ćwiczenia

Projekt waloryzacji przyrodniczej wybranego obszaru Polski

Projekt folderu informacyjnego o najcenniejszych walorach przyrodniczych wybranego regionu Polski

Literatura:

Angiel J. 2006. The role of didactic trails in geographical education in Poland. Miscellanea Geographica 12, 277-286

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kozak J., Lant Ch., Sheikh S., Wang G. 2010. The geography of ecosystem service value: The case of the Des Plaines and Cache River wetlands, Illinois, Applied Geography doi:10.1016/j.apgeog.2010.07.001

Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T., 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. Arkusze 1-12, IGiPZ PAN, Warszawa.

Mika M. 2003. Environmental impact of tourism development in reception areas in Poland and methods of controlling them. Prace Geograficzne,111. 129-142.

Nita J., Myga-Piątek U. 2010. Georóżnorodność i geoturystyka w terenach poeksploatacyjnych na przykładzie regionu chęcińsko-kieleckiego. Geoturystyka, 3–4 (22–23): 51–58

Opach T. 2003. Map of the natural and cultural heritage 1:50 000 as a form of promoting „small homelands”. Acta Universitatis Carolinae, 1, 331–337.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Wiedza

- zna najcenniejsze obiekty przyrodnicze Polski,

- zna czynniki decydujące o walorach przyrodniczych regionów Polski

Umiejętności

- potrafi ocenić walory przyrodnicze wybranego obszaru kraju

Kompetencje społeczne

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadań,

- ma świadomość ryzyka pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego

Wiedza

- zna lokalizację najważniejszych obiektów przyrodniczych Polski

Umiejętności

- ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Wykład:

egzamin pisemny

Ćwiczenia projektowe(warsztatowe): zaliczenie projektu (grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)