Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring ekologiczny środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.MONTOR.SI.LZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring ekologiczny środowiska
Jednostka: Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Monitoring środowiska – cel, zadania, regulacjeprawne, struktura i organizacja. Ogólne informacje o rodzajach zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. Zasady diagnostyki i pomiaru tych zanieczyszczeń

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Monitoring środowiska – cel, zadania, regulacjeprawne, struktura i organizacja. Ogólne informacje o rodzajach zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. Zasady diagnostyki i pomiaru tych zanieczyszczeń

Zasady organizacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Zintegrowany Monitoring Środowiska– Stacja Święty Krzyż

Rodzaje uszkodzeń rośliniich objawy wywołane głównymi składnikamii misji pyłów i gazów. Bioindykatoryskażeń środowiska – gatunki wskaźnikowei testowe

Monitoring lasów. StałePowierzchnieObserwacyjne I i II oraz III rzędu. Stopnie uszkodzenia izagrożenia drzewidrzewostanów. Strefyuszkodzenialasu.

Hipotezydotyczącezamieranialasu. Wskaźnikiekochemiczne. Metodywyborupowierzchnipróbnych w terenie

Zasadypoboruiprzygotowaniepróbekśrodowiskowych do pomiarówianalizlaboratoryjnych. - wizyta w WIOŚiLaboratorium

Monitoring wód powierzchniowych

Naszezdrowie w skażonymświeci

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe)

Tematyka zajęć

Monitoring jakości powietrza

Monitoring wód

Monitoring jakości gleby i ziemi

Monitoring hałasu

Monitoring pól magnetycznych

Monitoring promieniowania jonizującego

Monitoring przyrody ptaków, gatunków i siedlisk przyrodniczych

Monitoring lasów

Monitoring przyrody podsumowanie

Literatura:

Podstawowa 1. Dz.U.2013poz.1232Prawo ochrony środowiska

2. Du.U. nr 199, poz 1227 z 3 poździernika 2008

Uzupełniająca 1. http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-ma wiedzę w zakresie monitoring środowiska oraz metod, podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w monitoring ekologicznym środowiska na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych i rozwiązywanie zadań inżynierskich rozumiejąc w pełni ich znaczenie i opierając się na podstawach empirycznych

-identyfikuje różne rodzaje monitoring środowiska przyrodniczego, zna metody określania jej elementów

-zna uwarunkowania środowiskowe w procesie inwestycyjnym, zna procedury uzyskiwania decyzji i przygotowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko, a także zasady wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej z uwzględnieniem obszarów chronionych, w tym obszarach Natura 2000

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-potrafi zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w laboratorium, opisuje zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach, proponuje optymalizacje wybranych procesów stosowanych w ochronie środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej

-potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy i inne opracowania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)