Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompleksowa ochrona lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.KOCHRL.SI.LLSOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompleksowa ochrona lasu
Jednostka: Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność prognozowania zagrożeń od wybranych czynników szkodotwórczych w lasach uszkadzanych przez przemysł. Metody ograniczania i eliminacji szkód w lasach uszkadzanych przez imisje i górnictwo.

Pełny opis:

Wykłady (10 godz.)

Szkody powodowane w lasach przez przemysł i górnictwo w Polsce. Identyfikacja rodzajów i źródeł zagrożeń. Mechanizm destrukcyjnego oddziaływania toksycznych związków na środowisko leśne.

Monitoring uszkodzenia lasów przez imisje przemysłowe i górnictwo. Zasady wyznaczania stref uszkodzeń przemysłowych. Czynności ochronne w drzewostanach rosnących w strefach uszkodzeń przemysłowych i deformacji powierzchni ziemi w wyniku działalności górniczej.

Zasady i sposoby ochrony lasu przed naturalnymi czynnikami szkodotwórczymi za pomocą metod hylotechnicznych. Higiena lasu w lasach gospodarczych i objętych ochroną rezerwatową. Sposoby podwyższania odporności drzewostanów na szkodliwe organizmy i techniki ich stosowania.

Zwalczanie szkodliwych organizmów. Środki chemiczne w ochronie lasu i sposoby ich aplikacji. Organizacja akcji zwalczania. Wpływ na środowisko różnych grup środków chemicznych stosowanych w leśnictwie. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabiegu zwalczania przy użyciu środków chemicznych.

Zagrożenie pożarowe lasów w warunkach oddziaływania presji imisji przemysłowych i lasów wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. Zagospodarowanie przeciwpożarowe lasów położonych w strefach uszkodzeń przemysłowych.

Ćwiczenia kameralne (10 godz.)

Procesy planowania zwalczania szkodników i chorób przy użyciu środków ochrony roślin w tym środków dopuszczonych do stosowania w lasach chronionych rejonów przemysłowych.

Procesy planowania czynności gospodarczych w celu ochrony drzewostanów przy użyciu środków biotechnicznych. Rodzaje środków i techniki stosowane w obiektach rejonów przemysłowych na przykładach.

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu zwiększenia odporności drzewostanów podatnych na masowe pojawy gradacji szkodliwych organizmów z wykorzystaniem metod biologicznych, metody ogniskowo-kompleksowej i zintegrowanej w rejonach przemysłowych (część 1).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu zwiększenia odporności drzewostanów podatnych na masowe pojawy gradacji szkodliwych organizmów z wykorzystaniem metod biologicznych, metody ogniskowo-kompleksowej i zintegrowanej w rejonach przemysłowych (część 2).

Opracowanie projektu postępowania ochronnego w szkółkach leśnych oraz dla upraw i młodników zakładanych na gruntach leśnych i porolnych w celu ograniczenia zagrożeń ze strony czynników szkodliwych w rejonach przemysłowych na przykładzie wybranego obiektu.

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

Kolk A. (red.). 2004. Instrukcja ochrony lasu. Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. Warszawa, ss. 276.

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. 1996. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. DGLP. Warszawa, ss. 112.

Kohler W. 1978. Zarys hylopatologii. PWN Warszawa, ss. 406.

Efekty uczenia się:

Treści wspólne dla obu specjalizacji

Zna uwarunkowania historyczne ochrony lasu. Potrafi zdefiniować i opisać czynniki szkodotwórcze, warunki powstawania oraz ich następstwa w drzewostanach

Zna techniki i metody ograniczenia zagrożeń lasów powodowanych przez czynniki natury nieożywionej

Zna techniki i metody ograniczenia szkód w lasach powodowanych przez zwierzynę

Potrafi zdefiniować i ocenić zagrożenie pożarowe terenów leśnych. Zna akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasu

Zna systemy ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych w Polsce i na Świecie. Posiada wiedzę na temat zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Zna zasady bezpieczeństwa podczas akcji zwalczania pożarów oraz zabezpieczania pożarzysk

Definiuje zagrożenia ekosystemów leśnych przed szkodami antropogenicznymi (szkodnictwo leśne). Zna akty prawne związane z ochroną mienia leśnego

Zna zasady prognozowania krótko - i długoterminowego zagrożenia ze strony wybranych czynników szkodotwórczych w lasach ochronnych i chronionych

Zna zasady postępowania ochronnego w lasach ochronnych i chronionych, adekwatne do aktualnego poziomu zagrożenia

Zna zasady funkcjonowania systemu organizacyjno - prawnego ochrony lasu w obszarach ochronnych i chronionych

Umiejętności:

Rozpoznaje uszkodzenia drzew powodowane przez zwierzęta kręgowe w lasach

Posiada umiejętność inwentaryzacji szkód powodowanych przez zwierzynę w drzewostanach i szacowania strat

Dokonuje wyboru postępowania ochronnego w drzewostanach uszkadzanych przez zwierzynę

Projektuje postepowanie ochronne w drzewostanach uszkadzanych przez zwierzynę

Identyfijkuje zagrożenia obszarów leśnych pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru

Dokonuje odpowiedniego wyboru metod profilatyki przeciwpożarowej obszarów leśnych

Projektuje zagospodarowanie przeciwpożarowe obszarów leśnych

Dokonuje wyboru postępowania ochronnego w drzewostanach potencjalnie zagrożonych przez niekorzystne oddziaływanie czynników abiotycznych

Projektuje postepowanie ochronne w drzewostanach potencjalnie zagrożonych przez niekorzystne oddziaływanie czynników abiotycznych

Rozpoznaje zagrożenia zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Potrafi opracować zasady postępowania profilaktycznego w ochronie przęciwpożarowej. Rozpoznaje zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych na odnawianych powierzchniach popożarowych

Rozpoznaje zagrożenia i opisuje następstwa szkód w drzewostanach powodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne na przykładzie wybranego kompleksu leśnego. Ocenia stan zdrowotny i sanitarny drzewostanu, stosuje metody prognozowania zagrożeń drzewostanów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. Weryfikuje poprawność wykonywanych czynności z zakresu kompleksowej ochrony lasu

Potrafi prognozować zagrożenie drzeowstanów ze strony szkodników owadzich oraz chorób grzybowych w drzewostanach chronionych i ochronnych

Dobiera odpowiednie metody oraz środki dopuszczone do stosowania w celach ochrony drzewostanów chronionych i ochronnych

Projektuje postępowanie ochronne w drzewostanach chronionych i ochronnych przy zastosowaniu metod biologicznych i zintegrowanych

Potrafi zidentyfikować zagrożenia ze strony biotycznych czynników szkodotwórczych oraz zaprojektować działania ochronne w najmłodszych fazach rozwojowych drzewostanów chronionych i ochronnych

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Posiada świadomość skutków ekonomicznych i społecznych powstałych szkód w lesie i stosowanych poznanych technik oraz metod postępowania ochronnego

Potrafi podejmować decyzje i planować działania w sposób kreatywny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny bez dostępu do podreczników

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe, ćwiczenia seminaryjne,

seminaria

:

sprawdzian umiejetności wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynnosci, wypracowania decyzji,

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe),

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej

rozowiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

demonstarcja praktycznych umiejtności

praca dyplomowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)