Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.HODOWL.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu student poznaje metody i konsekwencje postępowania hodowlanego jako wypadkowej: cech gatunków drzew, warunków siedliskowych, okresu i fazy życia drzewostanu, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych (funkcji lasu). Uzyskuje umiejętność doboru i wykonania zabiegów hodowlanych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (22 godziny):

Budowa i struktura drzewostanu. Ocena walorów produkcyjnych drzewostanu.

Przyrostowe podstawy pielęgnacji drzewostanów.

Kategorie lasów zagospodarowanych. Sposoby zagospodarowania lasu i prowadnie hodowlano-leśne. Zabiegi hodowlane na tle cyku rozwojowego drzewostanu.

Przygotowanie terenu pod uprawy leśne. Zadania i sposoby uprawy gleby. Sposoby i technika sadzenia i siewu.

Technika i metody pielęgnacji upraw. Zasady stosowania herbicydów. Pielęgnacja podrostów i młodników.

Trzebieże - rys historyczny. Rodzaje trzebieży. Wpływ trzebieży na budowę i strukturę drzewostanu. Przegląd metod trzebieży.

Tematyka ćwiczeń kameralnych (20 godzin):

Charakterystyka elementów rębni .

Zasady wyboru rębni – rębnie zupełne, częściowe i gniazdowe.

Zasady doboru składu gatunkowego.

Zasady projektowania upraw.

Zasady wyboru rębni - rębnie stopniowe.

Literatura:

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa.

Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna. Odnawianie naturalne. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. 1993. Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne. Sylwan 3.

Jaworski A.1988. Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Skrypt AR.

Jaworski A.1990. Hodowla lasu. Rębnie. Zasady projektowania upraw. Skrypt AR.

Jaworski A. 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych (w:) Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich CILP, Warszawa.

Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Zasady Hodowli Lasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Materiały dostępne online oraz przekazane na ćwiczeniach.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

procesy decydujących o jakości, produkcyjności i stabilności drzewostanów z uwzględnieniem cyklu rozwojowego drzewostanu oraz specyfiki gatunków. Zna wpływ wymienionych procesów na trwałość i możliwość wypełniania funkcji przez ekosystemy leśne. LES_W10 R

zasady i metody sterowania procesami (postępowanie hodowlane w ramach: pielęgnacji upraw, czyszczeń, trzebieży, odnawiania, przebudowy i przemiany) zachodzącymi w drzewostanach w zależności od celu hodowlanego a w tym: siedliska, fazy rozwojowej i składu gatunkowego ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich. LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

wykonać projekt składu gatunkowego i uprawy; wykonać projekt rębni w terenach nizinnych; zaprojektować zabiegi trzebieżowe LES_U10

LES_U16 R

przygotować i zaprezentować wystąpienie na temat nowoczesnych technik hodowli lasu, LES_U10, LES_U18 R

ocenić skutki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego. LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu LES_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0);

Zaliczenie projektu uprawy;

Zaliczenie projektu trzebieży

Ocena wystąpienia / referatu (projektowanie rębni i składu gatunkowego upraw).

udział oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Pełny opis:

Konsultacje

• (sprawy dydaktyczne i organizacyjne): środa godz. 11.15-12.45

• (sprawy organizacyjne) przez e-mail: jaroslaw.paluch@urk.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Pełny opis:

Konsultacje

• (sprawy dydaktyczne i organizacyjne): środa godz. 11.15-12.45

• (sprawy organizacyjne) przez e-mail: jaroslaw.paluch@urk.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)