Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.HODLA.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Planowanie, wykonywanie i kontrola prac hodowlanych z zakresu odnowienia, rębni, pielęgnowania drzewostanów oraz innych elementów biocenozy leśnej i siedliska z elementami nawożenia. Umiejętność rozpoznawania odmian gospodarczych topól do zadrzewień i upraw plantacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Wiadomości wstępne

Rębnie

Zasady gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych

Cykl rozwojowy drzewostanu

Pielęgnacja siedliska, biocenozy

Pielęgnacja upraw

Herbicydy

Czyszczenia

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 30 godz.

Tematyka zajęć Elementy rębni

Projekt składu gatunkowego

Projekt uprawy

Zasady wyboru i postępowanie w rębniach zupełnych, częściowych i gniazdowych

Projekt rębni

Objawy niedoboru składników pokarmowych

Aktualne problemy hodowli lasu

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Jaworski A. 1973. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli lasu. Topola – Charakterystyka i plantacje. Skrypt AR Kraków.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Baule H., Fricker C., Nawożenie drzew leśnych. PWRiL Warszawa 1973.

Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E., Zwiększenie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne. Sylwan 3, 1993

Fabiszewski J., Różnorodność gatunkowa w świecie roślin. (w:) Problemy różnorodności biologicznej. Materiały konferencji 13.12.1995, Instytut Ekologii PAN, Warszawa.

Jaworski A., Zasady zwiększania różnorodności biologicznej w praktyce leśnej. Materiały KSzHL, 1995 Kraków.

Karczmarski J., Podstawy nawożenia mineralnego drzewostanów, materiały dydaktyczne KSzHL, Kraków 2000

Krzyszkowski J., Melioracje agrotechniczne w leśnicwie. PWRiL Warszawa 1974.

Polansky B., Hodowla lasu. PWRiL, Warszawa 1971.

Puchalski T., Rębnie w gospodarstwie leśnym. PWRiL, Warszawa 1972.

Rykowski K., Mierniki różnorodności biologicznej. (w:) Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej. Warszawa, PTL, IBL, 1995a

Rykowski K., Ochrona różnorodności biologicznej w lasach. (w:) Problemy różnorodności biologicznej. Materiały konferencji 13.12.1995 Warszawa, PTL, IBL, 1995b

Zasady hodowli lasu. 2011. plik **.pdf ze strony LP

Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bernadzki E., Cięcia odnowieniowe. PWRiL, Warszawa 1973.

Hartan G., Nienhaus F., Butin H., Barwny atlas uszkodzeń drzew leśnych. IBL 1988

Jaworski A. , Hodowla lasu. Wymagania siedliskowe ważniejszych gatunków drzew leśnych oraz zasady ich odnawiania. Skrypt AR, Kraków 1994.

Jaworski A. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów, PWRiL Warszawa 2004

Jaworski A., 1988: Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Skrypt AR, Kraków.

Jaworski A., 1990: Hodowla Lasu. Rębnie. Zasady projektowania upraw. Skrypt AR, Kraków.

Jaworski A., 1995: Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg, Kraków.

Polanskỳ B., 1971: Hodowla lasu. PWRiL, Warszawa

Poznański R., Jaworski A.. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich, CILP, Warszawa 2000

Puchalski T., 1972: Rębnie w gospodarstwie leśnym. PWRiL, Warszawa.

Twaróg J., 1990: Rębnie w górach. PWRiL, Warszawa.

Włoczewski T., 1968: Ogólna hodowla lasu. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

sposoby zagospodarowania lasu i systematykę rębni; budowę i strukturę drzewostanów powstałą w wyniku stosowania różnych rębni oraz kryteria optymalnego doboru rębni; metody postępowania decydujące o stabilności, trwałości możliwość wypełniania funkcji przez las. LES_W10 R

cykl rozwojowy drzewostanu i cechy hodowlane głównych gatunków lasotwórczych oraz zasady pielęgnacji drzewostanu w zależności od fazy rozwojowej i składu gatunkowego. LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

wykonać projekt składu gatunkowego i uprawy; wykonać projekt rębni w terenach nizinnych LES_U10

LES_U16 R

przygotować i zaprezentować wystąpienie na temat aktualnych problemów hodowli lasu LES_U10

LES_U18 R

Potrafi ocenić skutki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego. LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu LES_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

ocena formująca: sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych; zaliczenie projektu; sprawdzian umiejętności wykonania zadania obliczeniowego; ocena prezentacji ustnej.

ocena końcowa: egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Skrzyszewski
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)