Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.EKONOS.SI.LZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika ochrony środowiska
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką ekonomiczną związaną z działalnością służącą ochronie środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Tematyka zajęć obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii środowiska, koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym. Poznanie mechanizmów ekonomicznych i ocenę powodowanych strat w wyniku zanieczyszczenia podstawowych elementów środowiska, oraz jego naprawy. Wyjaśnienie złożonych zagadnień dotyczących gospodarowania zasobami środowiska i ich znaczenia w osiąganiu dobrobytu społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot ekonomiki środowiska – paradygmaty neoklasycznej, keynesowskiej i ekonomii ekologicznej

Wymiary ekologiczne aspektów gospodarowania środowiskiem, elementy składowe ekonomii środowiska

Teoria trwale zrównoważonego rozwoju, jej aspekty teoretyczne i aplikacyjne

Wymiary zrównoważonego rozwoju, próba obliczania mierników rozwoju, dobrobytu społecznego

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju i ich zastosowanie dla lokalnych społeczności i wybranych sektorów działalności

Stosowane instrumenty polityki społeczno-gospodarczej, regulacje bezpośrednie (standardy, pozwolenia, itp.)

Koszty zewnętrzne i korzyści w gospodarowaniu środowiskiem i ich internalizacja

Instrumenty ekonomiczne, opłaty i kary, prawa zbywalne, dotacje, itp. w ochronie środowiska

Wielofunkcyjny i trwale zrównoważony rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich, zastosowanie wielokryterialnych metod taksonomicznych oceny

Oddziaływanie lasów i ich funkcje w realizacji trwale zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju

Zanieczyszczenie środowiska i jego podstawowych elementów składowych, nakłady na ochronę środowiska

Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, regionalne zróżnicowanie

Fundusze ekologiczne w finansowaniu ochrony środowiska, struktura nakładów i jej kierunki, stosowane zasady i procedury w przyznawaniu środków finansowych

Środki zewnętrzne w finansowaniu ochrony środowiska (Programy z UE, Ekofundusz i inne)

Polityka ekologiczna państwa i ważniejsze dokumenty międzynarodowe i krajowe służące realizacji trwale zrównoważonego rozwoju kraju, regionów i lokalnych społeczności

Wykorzystanie i analiza wskaźnikowa rozwoju jednostek terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych według koncepcji zrównoważonego rozwoju - mierniki zrównoważonego rozwoju

Internalizacja kosztów i korzyści - analiza przypadków

Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych w ochronie środowiska

Literatura:

1. Anderson G., Śleszyński J. 1996. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

2. Borys T. 1999.Wskaźniki ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

3. Fiedor B i inni. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

4. Famielec J. 1999. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa-Kraków.

5. Giordano K. 2006. Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wyd. KUL, Lublin.

6. Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. 2009. Praca zb. pod red. E. Lorek, T. I i II, AE Katowice.

7. Kokoszka K. „Instrumentarium zrównoważonego rozwoju – wytyczne polityki krajowej” w: Wyd. Roczniki Naukowe SERiA, T.XIV, z. 3, W-wa-Poznań-Białystok 2012, str. 182-186;

8. Kokoszka K. „Wymiary społecznej odpowiedzialności rolnictwa w świetle realizacji zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich” w: Wyd. „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012. Tom II, rozdz. II str. 198-206

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej ochrony środowiska w świetle ekonomii neoklasycznej, keynesowskiej i ekonomii ekologicznej,

Identyfikuje instrumenty ekonomiczne i pozaekonomiczne wykorzystywane do realizacji zrównoważonego rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych,

Wskazuje główne źródła finansowania działań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Stosuje i wykorzystuje wskażniki ekorozwoju do oceny warunków życia społeczeństwa i jakości środowiska przyrodniczego,

Wylicza koszty i korzyści zewnetrzne w gospodarowaniu środowiskiem poprzez ich internalizację,

Przeprowadza analizę efektów ekonomicznych i ekologicznych w ochronie środowiska.

Zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych i środowiskowych,

Posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

wykład-sprawdzian wiedzy-egzamin pisemny ograniczony czasowo

ćwiczenia audytoryjne-ocena prezentacji ustnej; ocena zaangażowania w dyskusji analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.