Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika leśnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.EKONOM.SI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika leśnictwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zrozumienie istoty dualizmu gospodarstwa leśnego, którym rządzą nie tylko prawa przyrodnicze, ale także prawa ekonomii i rynku. Efektem będzie znajomość, zasad rachunku ekonomicznego, rachunku kosztów w gospodarstwie leśnym, szacowania wartości lasu oraz wartości szkód i odszkodowań, a także podstawowych zagadnień z zakresu ekonomiki pracy.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie i zakres ekonomiki leśnictwa, analiza cech gospodarstwa leśnego z punktu widzenia ekonomiki leśnictwa.2. Pojęcie i zasady rachunku ekonomicznego w gospodarstwie leśnym.

3. Racjonalne inwestowanie i postęp techniczny w oparciu o analizę funkcji produkcji, kosztów produkcji oraz rachunek marginalny i współczynnik elastyczności produkcji.

4. Koszty działalności w gospodarstwie leśnym. Klasyfikacje kosztów. Charakterystyka i zadania układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów.

5. Analiza struktury kosztów gospodarstwa leśnego i sposoby ich redukcji.

6. Mierniki efektów gospodarowania w leśnictwie. Renta różniczkowa i jej postacie. Sposoby powiększania produkcyjności gospodarstwa leśnego.

7. Szacowanie wartości lasu, cele, zasady i metody.

Szacowanie szkód i odszkodowań w leśnictwie, źródła szkód i ich klasyfikacje, metody szacowania wartości odszkodowań.

8. Wartościowanie pracy, techniczna norma czasy pracy, wydajność i efektywność oraz metody ich zwiększania.

Ćwiczenia:

1. Model gospodarki leśnej w Polsce.

2. Klasyfikacja działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przychody i koszty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.

3. Fundusz leśny i podatek leśny.

4. Metody wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu (TCM i CVM).

5. Szanse i możliwości wykorzystania w praktyce metod urynkowienia pozaprodukcyjnych funkcji lasu - sposoby włączenia do rachunku ekonomicznego gospodarstwa leśnego nakładów i korzyści związanych z realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

6. Handel drewnem – prawa rynku drzewnego. Zasady międzynarodowego obrotu drewnem. Rynek drewna w Polsce: szanse i zagrożenia. Zasady sprzedaży drewna przez PGL LP.

7. Ekonomika usług świadczonych na rzecz gospodarstwa leśnego. Koszty zakładów Usług Leśnych.

8. Ekonomiczne efekty postępu technicznego w leśnictwie.

9. Zasady obliczania wynagrodzenia pracowników PGL LP - wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe. Założenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników PGL LP.

10. Obliczanie wybranych parametrów wykorzystania czasu pracy, pracochłonności i wydajności pracy.

11. Szacowanie wartości lasu: metody kosztów reprodukcji, wartości spodziewanej, wartości sprzedażnej. Szacowanie szkód pożarowych i łowieckich.

12. Obliczanie kosztów jednostkowych prac leśnych

13. Obliczanie wskaźników obrotowości i rentowności oraz rentowności majątku i kapitału.

14. Obliczanie wskaźników płynności finansowej i zadłużenia.

15. Cele i zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

16. Funkcje lasu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podział funkcji lasu. Ewolucja produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

17. Aspekt ekonomiczny wielofunkcyjnego leśnictwa. Wydatki i koszty ukryte gospodarstw leśnych związane z wielofunkcyjnym modelem gospodarki leśnej.

18. Wartościowanie funkcji lasu. Szanse i możliwości wykorzystania istniejących metod wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

19. Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu. Ochrona różnorodności biologicznej, a rozwój społeczno- ekonomiczny.

Literatura:

1.Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 20072.Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśnewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 20013.Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000

4.Glura J., Wielofunkcyjne leśnictwo jako element dobrobytu człowieka, w: Zarządzanie ochroną przyrody, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, Tuchola 2007

5.Gołos P., Problemy wyceny publicznych funkcji lasu, w: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL, Warszawa 2000

6.Kocel, J., Znaczenie i kierunki racjonalizacji kosztów działalności Lasów Państwowych, w: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL, Warszawa 2000

7.Marszałek T., Podgórski M., Zarys ekonomiki leśnictwa, PWRiL, Warszawa 1976

8.Ustawa O lasach, dz. U. nr 101, poz. 444, z późniejszymi zmianami

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna i rozumie zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zrównoważonym gospodarstwie leśnym oraz czynniki decydujące o efektywności gospodarowania w lasach. Zna zasady i istotę rachunku marginalnego. LES_W15 R

Posiada wiedzę na temat zasad obliczania wyniku finansowego, w szczególności potrafi dokonać klasyfikacji kosztów działalności Lasów Państwowych w układzie funkcjonalnym, rodzajowym i kalkulacyjnym. Zna źródła przychodów gospodarstwa leśnego. LES_W15 R

Zna metody szacowania wartości lasu, gruntu leśnego i drzewostanu. Posiada wiedzę na temat wyceny strat i szkód w gospodarstwie leśnym. LES_W16 R

Klasyfikuje funkcje lasu. Zna ekonomiczną rolę gospodarczych funkcji lasu. Posiada wiedzę na temat ekonomicznej wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu. LES_W15 R

Rozumie ekonomiczne znaczenie wydajności i pracochłonności. LES_W15 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Identyfikuje, oblicza, projektuje i interpretuje podstawowe parametry i wielkości ekonomiczne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz oceną jej efektywności LES_U17 R

Posiada umiejętność wyszukiwania, wykorzystania, analizy i interpretowania informacji ekonomicznych powalających ocenić rentowność gospodarstwa leśnego oraz procesu gospodarowania zasobami leśnymi LES_U17 R

Posiada zdolność obliczania wartości lasu i drzewostanu oraz strat i szkód w leśnictwie z wykorzystaniem zaproponowanych metod i narzędzi. Potrafi uzasadnić i ocenić przydatność wykorzystanych metod i analiz. LES_U16 R

Potrafi zwiększać wydajność procesów wykonawczych, określać rezerwy w czasie pracy i kształtować motywacyjny system wynagradzania pracowników LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Ma świadomość powiązania prawidłowości ekonomicznych z przepisami prawa, potrafi określić priorytety w związku z realizacją zrównoważonej gospodarki leśnej i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. LES_K01 R

Potrafi ocenić jaki wpływ na społeczeństwo oraz środowisko przyrodnicze mają decyzje ekonomiczne podejmowane w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności dla leśnictwa i gospodarstwa leśnego. LES_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy i umiejętności w ramach ćwiczeń kameralnych (projektowych-obliczeniowych)

egzamin- test uzupełnień

Ćwiczenia projektowe, obliczeniowe (analizy), ćwiczenia audytoryjne, warsztaty:

ocena zaangażowania w dyskusji, odpowiedzi ustnej, aktywności i umiejętności podsumowania i wnioskowania

sprawdzian opisowy (kolokwia)

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności

zaliczenie projektu (indywidualnie lub w grupach),

ocena zaangażowania w dyskusję test uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Anna Kożuch, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)