Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.SUROWL.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Efekty kształcenia: poznanie związków między cechami drewna oraz ich wpływ na wartość techniczną i zastosowania drewna.

Drewnoznawstwo: skład chemiczny, cechy anatomiczne i makroskopowe drewna, własciwości fizyczne i mechaniczne, ważniejsze kierunki przerobu drewna.

Pełny opis:

Wykłady 14 godz.

Tematyka zajęć Skład chemiczny elementarny drewna, substancje budujące drewno, ich rola i charakterystyka oraz wpływ na właściwości drewna

Submikroskopowa struktura drewna, wpływ cech submikroskopowych na właściwości fizyczne i mechaniczne drewna

Budowa anatomiczna drewna, cechy i funkcje tkanek budujących drewno roślin drzewiastych, podział gatunków drewna na podstawie cech anatomicznych

Elementy makrostruktury drewna, powstawanie oraz praktyczne aspekty obecności twardzieli naturalnej i fałszywej, nieprawidłowości procesu twardzielowania i ich wpływ na jakość surowca drzewnego

Fizyczne właściwości drewna: gęstość, porowatość i udział substancji drzewnej, cechy związane z obecnością wody w drewnie (wilgotność, higroskopijność, kurczliwość, nasiąkliwość, przesiąkliwość, pęcznienie i kurczenie się drewna), praktyczne aspekty wilgotności drewna.

Fizyczne właściwości drewna: drewno jako materiał energetyczny (właściwości cieplne) i akustyczny (dźwiękochłonność i właściwości rezonansowe), elektryczne właściwości drewna, przenikliwość drewna w stosunku do różnego rodzaju promieniowania oraz zachowanie się drewna w stosunku do gazów.

Mechaniczne właściwości drewna - podstawowe pojęcia, rodzaje wytrzymałości i sposoby ich badania, wpływ różnych czynników na wytrzymałość mechaniczną drewna, znaczenie wytrzymałości drewna w praktyce

Główne kierunki przerobu surowca drzewnego, podstawy technologii produkcji - przerób mechaniczny, chemiczny oraz ulepszanie drewna; możliwości wykorzystania w praktyce drewna najważniejszych gatunków drzew oraz charakterystyka półfabrykatów i gotowych wyrobów

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 38 godz.

Tematyka zajęć Oznaczanie na preparatach gatunków drewna na podstawie cech anatomicznych (gatunki iglaste)

Oznaczanie na preparatach gatunków drewna na podstawie cech anatomicznych (gatunki liściaste pierścieniowo-naczyniowe)

Oznaczanie na preparatach gatunków drewna na podstawie cech anatomicznych (gatunki liściaste rozpierzchło-naczyniowe)

Oznaczanie gatunków drewna na podstawie cech makroskopowych (gatunki iglaste)

Oznaczanie gatunków drewna na podstawie cech makroskopowych (gatunki liściaste pierścieniowo-naczyniowe)

Oznaczanie gatunków drewna na podstawie cech makroskopowych (gatunki liściaste rozpierzchło-naczyniowe)

Oznaczanie wybranych właściwości fizycznych drewna - gęstość drewna w różnych stanach wilgotności, porowatość, udział substancji drzewnej

Oznaczanie wybranych właściwości fizycznych drewna - wilgotność, spęcznienie i skurcz

Oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych drewna - wytrzymałość na ściskanie i zginanie statyczne

Oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych drewna - wytrzymałość na rozciąganie i twardość

Szacunek brakarski w drzewostanie iglastym z zastosowaniem norm polskich (PN) i europejskich (PN-EN) oraz analiza wpływu różnych czynników na dokładność szacunków brakarskich

Szacunek brakarski w drzewostanie liściastym z zastosowaniem norm polskich (PN) i europejskich (PN-EN)

Pomiar dokładności ułożenia stosów drewna. Manipulacja jakościowo-wymiarowa drewna liściastego z analizą wpływu wad drewna na wyniki klasyfikacji

Literatura:

Literatura:

Podstawowa 1. Wojciech Kokociński. 2004 Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Prodruk, ISBN 83-88518-75-5

2. Wojciech Kokociński. 2005 Anatomia Drewna.

Prodruk

3. Jean-Denis Godet. 2008. Atlas drewna. Oficyna Wydawnicza Multico. ISBN 83-915-727-6-5

4. Schoch,W.,Heller,I.,Schweingruber,F.H.,Kienast,F.,2004. Wood anatomy of central European Species.Online version: www.woodanatomy.ch

5. Aleš Zeidler. Timber Atlas. 2013. Online version: http://fld.czu.cz/~zeidler/timber_atlas/

6. Robert Kimbar. 2011. Wady drewna . Osie, ISBN 978-83-933251-1-5 SN.

7. Krajewski A., Witomski P. 2005. Ochrona drewna. Surowce i materiały. Wyd. SGGW. ISBN 83-7244-383-1.

Uzupełniająca

1. Kubiak M. Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Wyd. „Fundacja SGGW”, Warszawa.

2. Laurow Z. 1999. Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. Wyd. SGGW, Warszawa.

3. Galewski W., Korzeniowski A.: 1958, Atlas najważniejszych gatunków drewna; PWRiL, Warszawa

4. Antkowiak L. 1997. Materiały do ćwiczeń z oznaczania drewna. Wyd.AR w poznaniu, Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

SUROWL_W01 Posiada szczegółową wiedzę o budowie chemicznej, submikroskopowej oraz o anatomii i cechach makroskopowych drewna, a także o jego właściwościach fizycznych, mechanicznych i kierunkach przerobu. LES1_W14 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

SUROWL_U01 Potrafi rozpoznawać gatunki drewna na podstawie charakterystycznych cech ich budowy anatomicznej i makroskopowej. LES1_U13 R

SUROWL_U02 Potrafi oznaczać fizyczne i mechaniczne właściwości drewna, analizować uzyskane wyniki, formułować wnioski na temat powiązań między badanymi właściwościami. LES1_U13 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

L.A4.SUROWL.SI.LLSGX_K01 pracy w grupie i kierowania małym zespołem w trakcie prac laboratoryjnych i terenowych. LES_K01 R

L.A3.SUROWL.SI.LLSGX_K02 odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego dokonując wyboru istotnych dla klasyfikacji wad drewna oraz ustalając w efekcie prawidłowo sortyment drzewny. LES_K01

LES_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe

ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka:

sprawdzian umiejętności: wykonania czynności, zastosowania odpowiednich metod i norm

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych

sprawdzian wiadomości w formie testu jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)