Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.EPHOL.NI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy hodowli lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie: wpływu czynników kształtujących granice lasu, jego budowy i funkcji, wymagań ekologicznych rodzimych drzew leśnych, charakterystycznych cech drzewostanu i jego dynamiki, kompleksowej diagnostyki drzewostanu, kompleksowego wpływu czynników siedliskowych na zróżnicowanie warunków produkcji leśnej, typów lasu i drzewostanów.

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Definicja lasu oraz jego budowa. Świat biotyczny i siedlisko jako składniki ekosystemu leśnego. Las jako kompleks bioekologioczny i zjawisko geograficzne. Ogólne prawidłowości limitujące istnienie lasu i kształtowanie się jego granic naturalnych.

Ogólny podział, rozmieszczenie i charakter głównych formacji leśnych (biomów) na Ziemi. Podział i funkcje lasów. Pojęcie drzewostanu Cechy drzewostanu: wiek, fazy i okresy rozwojowe. Gatunki główne i domieszkowe oraz formy zmieszania.

Budowa, struktura i dynamika rozwoju drzewostanu. Naturalne, charakterystyczne procesy zachodzące w drzewostanie: przemieszczanie się drzew w warstwach (klasach biologicznych), oczyszczania pni drzew z dolnych gałęzi, wydzielanie się drzew, starzenie się drzewostanu. Przemiany składu gatunkowego. Zmiany w drzewostanach pierwotnych (naturalnych) i gospodarczych. Znaczenie drzewa martwego w lesie.

Znaczenie drzewostanu w kształtowaniu środowiska leśnego. Znaczenie położenia, klimatu i gleb dla drzew, drzewostanu i lasu.

Kompleksowość działania czynników siedliskowych w środowisku leśnym. Znaczenie siedliska w gospodarstwie leśnym. Zależność między siedliskiem a składem gatunkowym drzewostanu, zabiegami hodowlanymi i celami produkcyjnymi. Wpływ jakości siedliska na wzrost i pokrój drzew oraz miąższość drzewostanu a także drzewostanu na siedlisko. Ogólne zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji leśnej w Polsce w powiązaniu z regionalizacją przyrodniczo-leśną.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 14 godz.

Tematyka zajęć Wprowadzenie do wymagań ekologicznych i zasięgów geograficznych gatunków drzew leśnych. Szeregi ekologiczne gatunków drzew ze względu na ich podstawowe wymagania ekologiczne. Typy systemów korzeniowych i właściwości opadu organicznego.

Porównanie wymagań ekologicznych rodzimych gatunków drzew

Charakterystyka wybranych cech drzewostanu na podstawie pomiarów i ocen drzew według różnych klasyfikacji

Ocena stanu drzewostanu i prognoza jego rozwoju na podstawie analizy jego cech oraz odnowień naturalnych, w tym rola i udział drewna martwego.

Kompleksowa diagnostyka drzewostanu chronionego lub przekształconego oraz prognoza jego rozwoju

Literatura:

Podstawowa Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacjidrzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposobyzagospodarowania, odnawianielasu, przebudowaiprzemianadrzewostanów. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowlalasu. Tom III. Charakterystykahodowlanadrzewikrzewówleśnych. PWRiL Warszawa.

Kimmins, J.P. 2004. Forest Ecology 3rd Edition A Foundation for Sustainable Forest Management and Environmental Ethics in Forestry. The University of British Columbia, Prentice Hall, New Jersey

Małek S., (red) 2015. Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, Wydawnictwo UR w Krakowie

Uzupełniająca Monografiegatunkówdrzew - wydaneprzezInstytutDendrologii PAN w Kórniku

ZasadyHodowliLasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1975. Ekologicznepodstawysiedliskoznawstwaleśnego, PWRiL, Warszawa

Szymański S., 2000. Ekologicznepodstawyhodowlilasu, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

EPHOL._W01 Posiada wiedzę: o uwarunkowanich rozmieszczenie formacji leśnych i granic lasu oraz o ich podstawowych cechach, procesach decydujących o jakości, produkcyjności i stabilności drzewostanów z uwzględnieniem cyklu rozwojowego drzewostanu i wymagań ekologicznych gatunków drzew leśnych. Zna wpływ wymienionych procesów na trwałość i możliwość wypełniania funkcji przez las.Zna wymagania ekologiczne i cechy hodowlane drzew i krzewów leśnych, LES1 _W10

R

EPHOL. _W02 Zna zasady i metody oceny kompleksowej diagnostyki drzewostanu, kompleksowy wpływ czynników siedliskowych na zróżnicowanie warunków produkcji leśnej, typy lasu i drzewostanów na tle regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski. LES1 _W10

R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

EPHOL_U01 Określa rolę: czynników abiotycznych w wypełnieniu funkcji lasu oraz wpływu człowieka na zmiany zachodzące w przyrodzie. Zna wymagania ekologiczne gatunków drzew, naturalnych zasięgów i regionalnego zróżnicowania warunków produkcji leśnej. LES1_U01 R

EPHOL _U02 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w tym udzielania instruktażu oraz sprawozdań i podsumowań. LES1_U18 R

EPHOL _U03 Posiada umiejętność analizy budowy i struktury drzewostanów oraz określenia prognozy jego rozwoju, opracowania danych ze stałych powierzchni doświadczalnych oraz przedstawienia syntezy opracowania i uczestnictwa w dyskusji. LES1_U10 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

EPHOL._K01 Potrafi pracować indywidualnie referując swoją wiedzę oraz w grupie i kierować małym zespołem LES1_K02 R

EPHOL._K02 Posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków społecznych stosowania poznanych zasad i metod sterowania procesami zachodzącymi w ekosystemach. LES1_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:egzamin pisemny ograniczony czasowo

ćwiczenia. Zaliczenie pisemne - kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)